Afgelopen week is gebleken dat op inhoudelijke gronden een coalitie tussen Fractie Franssen, CDA en GroenLinks niet haalbaar was. De verschillen van standpunten waren onoverbrugbaar en boden te weinig zekerheid voor een succesvolle samenwerking in de resterende bestuursperiode. Daarop heeft fractie GroenLinks zich uit de onderhandelingen terug getrokken. fractie Brants, die aanvankelijk geen rol voor zich zag weggelegd in deze coalitieformatie, alsnog toenadering gezocht.

In de nieuwe coalitie is nadrukkelijk  gekozen  voor de installatie van één wethouder. Dit om de extra kosten die de gemeenschap zou moeten ophoesten tot een minimum te beperken. Fractie Franssen, Brants en CDA zijn het er unaniem over eens dat, gelet het korte tijdsbestek gekozen moet worden voor de lijn van een “zaken-college”. Dat houdt in geen poespas, maar uitvoeren wat er op de plank ligt. De opdrachten vanuit de begrotingsvergadering, dulden geen uitstel en zullen dus ook uitgevoerd worden.

CDA, Brants en Fractie Franssen dragen een nieuwe wethouder voor in de persoon van onze fractieleider Piet Franssen. Hij zal met een tijdsbestedingsnorm van 75% zitting nemen in het college van Burgemeester en Wethouders. Hiermee wordt de bestuurskracht van de gemeente weer op een adequaat niveau gebracht. De afspraken zijn vastgelegd in een hoofdlijnenakkoord. Op donderdag 26 november a.s zal Piet Franssen als wethouder worden geinstalleerd in een ingelaste raadsvergadering.

Rechtgezet: vorige week meldde PvdA dat zij in Piet Franssen een goede wethouder zien, en dat daarmee ook geen wachtgeld meer hoeft te worden uitgekeerd. Echter Piet Franssen ontvangt helemaal geen wachtgelduitkering.

Hoofdlijnenakkoord partijen CDA, Fractie Franssen en fractie Brants

Bovengenoemde partijen verklaren het navolgende:

In de bestuursperiode tot en met de verkiezingen van 3 maart 2010 wordt een “zakencoalitie”gesloten.
In concreto houdt dit het volgende in:

-lopende zaken / afspraken worden gecontinueerd, nagekomen en gerespecteerd;

-besluiten van Raad en College (amendementen begrotingsvergadering) worden ten uitvoer gebracht;
-geen nieuwe zaken met financiële consequenties die niet in de begroting passen.

Met dien verstande dat de fracties overeenstemming hebben over onderstaande prioritaire punten:

-voor het einde van de raadsperiode zal een besluit worden genomen over het accommodatiebeleid, onder voorwaarde dat er in gezamenlijkheid hierin als coalitiefracties wordt opgetrokken en hierover getracht wordt draagvlak te krijgen bij de verenigingen;

-samenwerking met Vaals en Valkenburg a/d Geul wordt gecontinueerd volgens planning wordt uitgevoerd;

-investeringsfonds fietspadenplan zal worden geschrapt, maar er gekozen wordt voor een pragmatische insteek van een combinatie van werk met werk combineren, dat daarbij fiets(suggestie)stroken aangelegd zullen worden;

-het dossier Regionaal Kindcentrum (RKC) wordt tegen het licht gehouden en afhankelijk hiervan wordt een herzien standpunt bepaald. de Fracties zijn van mening dat de realisatie van Bernardusschool en Triangel prioriteit heeft;

-het plan sportcomplex Partij zal definitief geen doorgang vinden. Alle voorbereidende werkzaamheden daartoe worden gestaakt;

-het raadsbesluit ten aanzien van de toekomstvisie NV VTC wordt over de verkiezingen heen getild, met uitzondering van de motie ten aanzien van het beheer van de Timpaan;

-amendementen met betrekking tot de projecten: gemeenschapsvoorziening Mechelen, FC Gulpen, A ge Wienhoes en SP Slenaken worden ten uitvoer genomen;

-indien haalbaar wordt voor FC Gulpen de voorkeur uitgesproken voor realisatie van kunstgrasvelden op de huidige locatie. Indien en voor zover hiervoor extra financiële middelen nodig zijn, zal hierover een separaat raadsbesluit worden genomen;

-ten uitvoer nemen de realisatie van basisschool Wijlre (prioriteit) en opstellen gebiedsvisie;

-de stimuleringsregeling duurzame energie wordt ten uitvoer gebracht.

Naast bovengenoemde inhoudelijke standpunten hebben de fracties overeenstemming over:
De benoeming van één extra wethouder naast de huidige wethouder (Jan Bormans CDA). Hiervoor zal worden voorgedragen de heer Piet Franssen namens de Fractie Franssen voor 75% tijdsbesteding.

Daarnaast geven de fracties een advies voor portefuilleverdeling:
Burgemeester: handhaven huidige portefeuilles en uitbreiden met economische zaken en toerisme, informatievoorziening en ICT en overige weinig politiek gevoelige portefeuilles;

Wethouder Jan Bormans: handhaven loco-burgemeesterschap, en handhaven portefeuilles en toevoegen van de portefeuille onderwijs en realisatie in laatstgenoemde;

Wethouder Piet Franssen: de portefeuilles kunst & cultuur, sport, vastgoed, accommodatiebeleid, subsidiebeleid, welzijn(breed), sociale zaken, en WVG, vreemdelingenbeleid, volkgezondheid, evenementen & markten, WMO.

Gulpen- Wittem, 15 november 2009