Vandaag tijdens de behandeling van de begroting 2010 is het college gevallen. Dat houdt in dat wethouder Ruud Verhoeven (PvdA) en wethouders Marion Leurs – Mordang (Balans) per direct hun ontslag hebben ingediend. Dit omdat zij weigerden een twee-tal amendementen uit te voeren. Wethouder Verhoeven weigerde gehoor te geven aan het door de Raad aangenomen amendement inzake de realisatie van een oefenhoek bij SP Slenaken. Wethouder Marion Leurs – Mordang kon zich niet vinden in het besluit van de Raad om vandaag geen €25.000 toe te kennen aan de peuterspeelzaal in de vorm van huursubsidie.

De behandeling gisteren van het stuk zonder visie, zonder beleid, zonder daadkracht, opgesteld vanuit een toren en daarbij het contact met de realiteit, met de burgers, met de verenigingen heeft verloren. Echter tegen de avond was er “lef, durf en een rechte rug” de wethouders Verhoeven (PvdA) en Leurs (Balans) besloten per direct hun taak als wethouder neer te leggen. Dit naar aanleiding van de grote stroom amendementen die zijn aangenomen om op de begroting een aantal besparingen toe te passen. Hiermee heeft Gulpen – Wittem ook in 2010 meer ruimte voor nieuw beleid met visie, daadkracht en realiteit.

Fractie Franssen heeft voorgesteld om geen enkele euro meer uit te geven aan een centrale accommodatie in Partij. Een voorstel dat kon rekenen op grote steun, de Raad is er unaniem mee akkoord gegaan.

Wat wij ook hebben moeten constateren is dat de externe deskundigheid achteraf niet nodig geacht wordt. Deze begroting blinkt uit van werkzaamheden die nu opeens wel door eigen mensen verricht kunnen worden. Jarenlang is er ons iets voor gehouden, wat achteraf niet blijkt te kloppen. We hebben wel de kennis en expertise in huis.

Maar ook  is er aandacht voor de reserves van onze gemeente, wij zijn en willen geen beleggingsmaatschappij worden. Je spaargelden moet je als gemeente gebruiken, maar wel ruimte houden voor tegenvallers. Het is duidelijk dat wij ons onverantwoorde uitgaven nooit meer kunnen veroorloven.

Wij hebben dan ook enerzijds aangedrongen op bezuinigen en anderzijds daar waar het echt nodig is te investeren in de kernen. Want het kernenbeleid is de afgelopen jaren sterk verwaarloosd, iets dat nu recht moet worden getrokken. Wij willen gehoor geven aan de behoeften van onze inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven.

Gulpen – Wittem moet een betrouwbare overheid zijn, dat betekent niet alleen mensen opzadelen met verplichtingen en beperkingen, maar daar ook iets tegenover stellen. Maar ook handhaving van bijdrages die eerder zijn toegekend door de Raad.

Fractie Franssen wil u graag laten zien, waar wij ons voor hebben ingespannen en wat er tijdens de begrotingsbehandeling bereikt is om de toekomst in te gaan.

–      Zo hebben wij gepleit voor het uitvoeren van het integraal kernenbeleid, waarbij er  jaarlijks €30.000 euro wordt bestemd voor onze kernen, maar anderzijds ook €30.000 euro zullen besparen.

–      GroenLinks pleit voor duurzaamheid, iets dat wij kunnen ondersteunen. Er wordt een beleidsnotitie duurzaam handelen opgesteld, waarbij gekeken wordt hoe Gulpen – Wittem samen met Vaals en Valkenburg a/d Geul hier gestalte aan kan geven.

–      Géén huurcompensatie van €25.000 euro toe te kennen aan de peuterspeelzaal voor het Regionaal centrum voor Jeugd en Gezin, omdat hiermee een precedent werking zal ontstaan. Daarnaast keurt onze fractie het af dat de Raad nooit eerder is ingelicht over deze situatie en dat mede daardoor het regionaal centrum op losse schroeven komt te staan. Er is geen enkel contract getekend en de financiële risico’s worden voor onze gemeente met de dag groter. Daarnaast betaald de peuterspeelzaal nu op de huidige locatie geen huur, en dit is dus een veel goedkopere oplossing.

–      Voor FC Gulpen moet er dringend worden gerenoveerd. Maar wij vinden het bedrag van €1 miljoen  te hoog en niet te verkopen aan onze burgers. Wij hebben daarom voorgesteld om een bedrag van €775.000 maximaal uit te trekken, waarbij er sprake moet zijn van deels zelfwerkzaamheid door de vereniging. De Raad ging ook hiermee unaniem akkoord.

–      Het moet nu eindelijk gedaan zijn met het  ontbreken van een adequate gemeenschapsvoorziening in Mechelen. Er is genoeg geïnventariseerd, meer dan voldoende onderzoek gedaan en veel te veel gesproken.  €200.000 moet er geïnvesteerd worden ,waarbij er op zeer korte termijn gehoor aan de uitvoering van een voorstel wordt gegeven. Samen met CDA, Brants en GroenLinks is ook dit amendement aangenomen.

–      Sportverenigingen mogen niet nog zwaarder belast worden, er moet een financiële, aanvaardbare verhouding komen tussen verenigingen en de gemeente in zowel baten en lasten.

–      De subsidie voor de bibliotheek in Epen te verhogen naar €5.000 per jaar. De bibliotheek die geheel door vrijwilligers wordt gerund, waar intensief door zowel inwoners, van Epen en naastgelegen kernen, maar toeristen gebruik van wordt gemaakt. En omdat de bibliotheek het lezen van schoolgaande kinderen sterk bevorderd.

–      Het behouden en opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Dit omdat zo nog meer schade aan onze karakteristieke dorpen voorkomen wordt, en het afgelopen is met het slopen van karakteristieke panden in onze gemeente.

–      Het behouden van een budget van €52.000 voor armoede beleid en geen bezuinigingen toe te passen op het bejaardenwerk. Daarbij moeten de financiële posten herbezien worden, zodat er een overzichtelijke rekening ontstaat.

–      €50.000 voor een periode van 4 jaar uit te trekken voor stimuleringsprojecten voor toepassingen van zonne-energie, windenergie of waterenergie op daken bij burgers en bedrijven. Daarnaast burgers en bedrijven optimaal te gaan ondersteunen bij de vergunningverlening.

–      Hondenpoep, niet meer op de stoep. €12.500 in te zetten voor de aanschaf van afvalbakken voor het deponeren van hondenpoep. Daarbij komend jaar te beginnen in één kern. En als het succesvol is jaarlijks het bedrag te verhogen en toe te passen in alle kernen van onze gemeente.

–      De Rekenkamercommissie gaat een onderzoek doen naar de interne en externe personeelskosten in de periode 2006 – 2009 alsmede naar de inhuur van externe advisering. Daarnaast wordt er  geen extra geld meer ter beschikking gesteld voor de uitbreiding van ambtelijke capaciteit, voordat meer inzicht bestaat op de uitkomsten van het onderzoek.

Onze voorstellen hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat  de meerjarenbegroting zelfs met een overschot in 2013 van €45.000 wordt vastgesteld.

L1-Nieuws:
De val van de coalitie in Gulpen-Wittem komt niet als een verrassing, Dat zegt partijvoorzitter Piet Franssen van de Fractie Franssen in de gemeenteraad. Volgens hem is er bij binnen de coalitie een fundamenteel verschil van mening over het kernenbeleid. Franssen vindt dat er tot aan de verkiezingen in maart 2010 een volwaardige nieuwe coalitie moet komen. Een coalitie met CDA, Fractie Franssen, GroenLinks en de fractie-Brants vindt hij het meest voor de hand liggend.

Interview Piet Franssen
Interview wethouder Jan Bormans (CDA)