In een motie hebben alle fracties met uitzondering  van de fractie Balans gisteren het College opgedragen om een globaal plan voor de herontwikkeling van de basisschool in Wijlre op te stellen en aan de raad voor te leggen. Daarnaast ook een globale gebiedsvisie aan de raad voor te leggen voor de ‘maatschappelijke zones'(huidige locatie basisschool en locatie gemeenschapshuis Wielderhoes) in de kern Wijlre. Tot slot ook met een planning te komen voor de nieuwbouw van de toekomstgerichte en toekomstbestendige basisschool, waarbij het uitgangspunt blijft dat de nieuwe school in 2013 gerealiseerd zal moeten zijn.

Tot onze vebazing vernamen wij ook dat wethouder Bormans zich al had bedacht om niet een gebiedsvisie, maar al een stap verder te gaan en een gebiedsplan op te stellen, met daarbij opgenomen dat de bouw van de basisschool geen enkele vertraging mag oplopen. Voor de school zijn er al gelden gereserveerd in de begroting voor 2010, voor het plan zal dit op een later tijdstip nog moeten gebeuren.


Motie CDA, Fractie Brants, Fractie Franssen en GroenLinks (art. 38 RvO) betreffende nieuwbouw basisschool “Op de Tien Bunder” in Wijlre en gebiedsvisies “maatschappelijke zones” kern Wijlre.

De raad van de gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 8 oktober 2009,

overwegende:

 

 • Dat de raad op 9 oktober 2008 het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs voor de komende jaren heeft vastgesteld;
 • Dat daarin met betrekking tot de basisschool “Op de Tien Bunder” in Wijlre is bepaald, dat de huidige basisschool zich zal moeten ontwikkelen tot een zgn. B-locatie; dat is een basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang gecombineerd met gemeenschapsvoorzieningen; eén en ander zou in 2013 gereed moeten zijn;
 • Dat de raad bij behandeling van de Kadernota 2010 op 2 juli 2009, door middel van een unaniem aangenomen motie heeft uitgesproken dat hij van het college verwacht dat bij het begrotingsvoorstel 2010 budget is geraamd voor de herontwikkeling van de basisschool in Wijlre zodat in een nieuwe accommodatie voorzien kan worden in 2013;
 • Dat de ervaringen met de nieuwbouw van de Bernardusschool in Gulpen inmiddels hebben uitgewezen dat de herontwikkeling van een school meer tijd vergt dan vaak wordt gedacht en dat de planning van deze herontwikkeling in Gulpen dan ook reeds enkele malen is bijgesteld en de doorlooptijd, naar het zich nu laat aanzien, meerdere jaren in beslag zal nemen;
 • Dat, wil de herontwikkeling van de basisschool in Wijlre niet op de lange baan geschoven worden, het noodzakelijk is dat de voorbereidingen daarvan nu ter hand genomen  worden;
 • Dat bij het opstellen van een plan voor de herontwikkeling van de basisschool in Wijlre gebruik gemaakt kan worden van de al beschikbare voorstellen (RO-groep) van het schoolbestuur;
 • Dat de raad bij de overwegingen van de hiervoor genoemde motie tevens heeft aangegeven dat de ontwikkeling van de basisschool een kans biedt tot clustering van gemeenschapsvoorzieningen en dat nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat, hoe en waar;
 • Dat op 2 april 2009 door de raad de startnotitie Bestemmingsplan kern Wijlre is vastgesteld;
 • Dat in deze notitie het gebied rond het Wielderhoes en gebied rond de basisschool “Op de Tien Bunder”  worden aangeduid als “maatschappelijke zones”;
 • Dat er sprake kan zijn van twee parallelle processen: de voorbereiding van de herontwikkeling van de basisschool (programma van uitgangspunten, programma van eisen, onderzoek naar de mogelijkheid van clustering van gemeenschapsvoorzieningen, etc) en de maken van gebiedsvisies voor de maatschappelijke zones in de kern Wijlre;

 

draagt het College van B&W op om:

 

 • bij het raadsdebat over de Begroting 2010 op 5 november a.s. te komen met een planning wanneer het plan voor de herontwikkeling van de basisschool in Wijlre, alsmede de gebiedsvisies (dan wel –plannen) voor de “maatschappelijke zones” (huidige locatie basisschool en locatie gemeenschapshuis Wielderhoes) in de kern Wijlre, aan de raad voorgelegd zullen worden;

 

 • bij het plan voor de herontwikkeling van de basisschool met  een tijdsplan te komen voor de nieuwbouw van de toekomstgerichte en toekomstbestendige (brede) basisschool (waarbij het uitgangpunt blijft dat de nieuwe school 2013 gerealiseerd zal moeten zijn).

CDA, Jos Hendriks

Fractie Brants, Ger Brants

Fractie Franssen, Piet Franssen

Groenlinks. Frans Disse