Fractie Franssen heeft samen met het CDA de volgende motie ingediend voor de raadsvergadering van donderdag 8 oktober a.s.:

Gezien dat op 2 april de Raad de beleidsnotitie bestemmingsplan Wijlre heeft vastgesteld en daarmee ook het gebied rond de bassischool “Op de Tien Bunder” als ontwikkelingslocatie heeft benoemd en daarnaast unaniem in een motie heeft uitgesproken dat van het College verwacht wordt dat bij het begrotingsvoorstel 2010 budget is geraamd voor de ontwikkeling van de basisschool in Wijlre zodat voor 2012-2013 een nieuwe accommodatie voorzien kan worden.

Dat de Raad verder bij meerdere gelegenheden heeft uitgesproken voorstander te zijn van de realisatie van betaalbare starterswoningen en dat de ontwikkelingslocatie in Wijlre daarvoor een uitermate geschikte plek is voor de ontwikkeling van een brede school met in de nabijheid starterswoningen, waarmee ook de toekomst  van de basisschool gewaarborgd kan blijven.

Daarnaast hebben wij in eerdere projecten gezien dat de planning van herontwikkling vaak wordt bijgesteld en de doorlooptijd daarmee ruim 4 jaar zal bedragen, wil Fractie Franssen en CDA deze herontwikkeling niet op de lange baan geschoven zien worden. Wij vinden het belangrijker dat er nu voorbereidingen worden genomen en dat er met onmiddelijke ingang gestart wordt met het opstellen van een gebiedsvisie. Daarvoor kunnen de middelen die de Raad voor de realisatie van starterswoningen beschikbaar heeft gesteld worden ingezet.

Wij dragen het College dan ook op om uiterlijk voor de eerste vergadering in 2010 de gebiedsvisie aan de raad voor te leggen voor de herontwikkeling rondom de bassischool “op de Tien Bunder”. Daarnaast in deze gebiedsvisie ook de planning op te nemen voor de (vernieuwbouw) van een toekomstgerichte en toekomstbestendige (brede) basisschool waarbij de realisatie van de school in het schooljaar 2012 – 2013 dient te geschieden.