In het afgelopen jaar heeft SP. Slenaken regelmatig contact gehad met onze fractie, omtrent de toegekende subsidie voor de uitbreiding van het complex ten gevolge van het gestegen (jeugd)ledenbestand. Fase I betreft de aanbouw van een derde kleedlokaal met opslag- en bestuursruimte en de aankoop van een strook grond voor uitbreiding van de oefenhoek. De start van de aanbouw staat op korte termijn gepland. De welstandsgoedkeuring is inmiddels binnen en de nutsbedrijven starten begin september met het omleggen van hun hoofdleidingen. De binneninstallatie is hiervoor inmiddels aangepast. Begin september 2009 zal de aanvraag bouwvergunning definitief worden ingediend, waarna verlening en dus ook de start van de bouwwerkzaamheden kunnen plaatsvinden.

In de ogen van het bestuur van Sp. Slenaken ’63  en Fractie Franssen is het thans de hoogste tijd voor het uitwerken van fase II; de noodzakelijke realisatie van de uitbreiding van de oefenhoek met aanpassing van de parkeerplaats en vernieuwing van de veldverlichting. Een en ander volgens de reeds bij fase I ingediende uitbreidingsschets.

Duidelijkheidshalve wordt hieronder nogmaals aangegeven waarom Sp. Slenaken ’63 een vergroting van de oefenhoek wil realiseren:

Uitbreiding jeugdledenbestand;

De noodzaak voor de uitbreiding van onze accommodatie ligt, zoals reeds eerder aangegeven, bij een sterke groei van het aantal jeugdleden in de afgelopen jaren. In januari 2005 bestond de jeugdafdeling uit 35 leden, in januari 2008, bij de start voor de opzet van dit plan tot uitbreiding, uit 57 leden en op het huidige moment reeds uit 70 leden. Dat ook leden uit België komen doet ons inziens niet ter zake en is vanwege de geografische ligging van Slenaken ook logisch te verklaren. Uit de  kengetallen van de basisschool uit Slenaken blijkt dat de piek voor Slenaken ligt in 2011 met 54 kinderen en zal dalen naar 50 in 2040. Wanneer we deze marginale daling naar 2040 doortrekken naar ons aantal jeugdleden kunnen we constateren dat onze uitbreiding in de lengte van jaren te verantwoorden is.

Te klein oefenveld voor het laten plaatsvinden van meerdere trainingen van diverse elftallen en het spelen van oefenwedstrijden; SP  Slenaken vraagt een vergroting van de oefenhoek zodat er over voldoende oppervlak beschikt wordt om dee jeugdteams deugdelijk te kunnen laten trainen. Daarnaast kan het oefenveld door deze vergroting ook gebruikt worden voor oefenwedstrijden. Vanwege stijgende kosten (o.a. vanwege het nieuwe accommodatiebeleid) zijn deze oefenwedstrijden voor dee financiële huishouding een broodnodig.

trainingen moeten op het hoofdveld plaatsvinden;

Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van het hoofdveld met “schijnwerperverlichting” teneinde de jeugdteams te laten trainen. Deze noodsituatie zorgt in de wintermaanden echter niet voor voldoende verlichting. Daarnaast wordt op deze “verlichte” strook het hoofdveld extra beschadigt

Slechte staat en veiligheid veldverlichting oefenveld;

De bekabeling in de masten voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en ligt bij regen gedeeltelijk in het water door wateropstapeling in de lichtmasten. Daarnaast is de stabiliteit van de twee bovenste masten kritiek en de verzinking van de onderste masten niet meer voldoende. Sp. Slenaken ’63 zal hierin een overgroot deel van haar eigen vermogen investeren.

Concreet houdt het subsidieverzoek in dat  een bijdrage van  € 50.760,46 voor het jaar 2010 wordt gevraagd, zodat de noodzakelijke vergroting van de oefenhoek in dat jaar ter hand kan worden genomen. Fractie Franssen is voorstander voor het verstrekken van deze subsidie.

Dit omdat Sp. Slenaken een groot deel van de werkzaamheden zelf met vrijwilligers zal uitvoeren en het aantoonbaar is dat het geld nodig is om de accommodatie open te houden en de kern Slenaken leefbaar te houden.