Voorstel:

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met opdrachtverlening aan het college om de nodige acties/handelingen te verrichten om ervoor te zorgen dat voor de aanvang van de winterperiode 2009-2010 de benodigde verbouwing in Reijmerstok (A gen Ing) gerealiseerd is. Deze opdrachtverlening houdt tevens in eventuele benodigde kredietverstrekking, met dien verstande

  • dat het college de raad, zodra zicht bestaat op het benodigde krediet, middels een brief informeert
  • de raad een maximum aan de kredietverstrekking verbindt, gehoord de toelichting die het college wordt verzocht te geven in deze raadsvergadering.

Toelichting

Bij de aankoop van A gen Ing is vanuit de raad richting college meegegeven dat het proces van opdrachtverlening voor het verbouwingsplan erop gericht moest zijn dat op 1 april 2009 gestart kon worden. Deze termijn is niet gehaald en bedoeling was dat de raad uiterlijk in de laatste vergadering voor het zomerreces een raadsvoorstel zou worden voorgelegd. Deze urgentie is mede gelegen in het feit dat verbouwing voor het winterseizoen moet plaatsvinden daar de gemeenschap dan voor activiteiten is aangewezen op A gen Ing. Eventuele verbouwing in het winterseizoen brengt mee dat A gen Ing dan niet beschikbaar zal zijn. Dit is niet wenselijk.

Ten tweede is de raad bekend dat de Stichting fondsen “in de wacht” heeft staan met het oog op de verbouwing, waarvan de afrekening vóór 31.12.2009 ingediend moeten zijn. Op het moment dat de datum van verbouwing gaat verschuiven bestaat de kans dat de afrekeningen niet tijdig ingediend kunnen worden, waardoor deze fondsen na 31 december niet meer aangesproken kunnen worden. Ook dit vindt de raad niet wenselijk.

Het is overigens niet de bedoeling dat de raad hiermee een “vrijbrief” richting college afgeeft, doch de raad gaat ervanuit dat het proces geen vertraging moet oplopen vanwege het zomerreces en met dit initiatiefvoorstel wil de raad eventuele vertraging voorkomen.