Fractie Franssen maakt het de gemeenteraad van Gulpen – Wittem duidelijk. Roel Ronken: “wij willen een zwembad en geen funpark!” Dit stuk heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad en reeds voor veel opschudding en commotie gezorgd. Wij hebben met bijzonder veel interesse kennis genomen van de aangeleverde stukken, adviezen en rapportages, maar zijn tegelijkertijd diep teleurgesteld in de kwaliteit van bepaalde aangeleverde stukken, onderbouwingen en adviezen.

Wat willen wij nu eigenlijk? Feitelijk willen wij niets meer en niets minder dan een zwembad voor onze inwoners in combinatie met een sportvoorziening. Waarbij wij het onze taak en verantwoordelijkheid voelen dat wij dit op goede manier richting onze burgers kunnen faciliteren en ze bovendien ook niet onnodig op kosten jagen. Wij hoeven geen fun formules, indoor speeltuinen en complexe samenwerkingsverbanden! Met die gedachte en het belang van de burger in de achterkop stellen wij voor het zwembad te renoveren en te kiezen voor een eenvoudige variant: zwemmen met fun en wellness, zonder daarbij een indoor speeltuin op te tuigen en risico’s alleen maar groter te maken. Daarnaast pleiten wij voor een uitstel van de financiële keuze alsmede de keuze voor de relatie met het accommodatiebeleid. Ten aanzien van de keuze voor de beheervariant verwachten wij meer informatie omtrent keuzes, risico’s en gevolgen. Laat we dit duidelijk krijgen en dan pas stappen zetten, het is voor ons veel verstandiger het diepe gedeelte van het zwembad te vermijden als je nog geen diploma hebt en niet hopeloos te verdrinken, zonder dat er een badmeester is die je komt redden!

Met een duidelijk en compleet betoog konden de fracties CDA, Brants en GroenLinks zich bij ons aansluiten dat het onderzoek niet compleet en niet duidelijk is. De stemmen staakte bij de amendementen, het voorstel  zal nu in oktober terug in de Raad komen om te beslissen.

Introductie:
Voor ons ligt een lijvig stuk ten aanzien van de toekomst van het NV Vrijetijdscentrum, hierna te noemen NV en specifiek Mosaqua. Dit stuk heeft behoorlijk wat voeten in de aarde gehad en reeds voor veel opschudding en commotie gezorgd. Wij hebben met bijzonder veel interesse kennis genomen van de aangeleverde stukken, adviezen en rapportages, maar zijn tegelijkertijd diep teleurgesteld in de kwaliteit van bepaalde aangeleverde stukken, onderbouwingen en adviezen. Staat u mij toe om het één en ander te verduidelijken, waarbij ik gebruik zal maken van de in het raadsvoorstel genoemde beslispunten a tot en met e.

a. Het marktonderzoek Mosaqua en de strategiebepaling.
In dit onderdeel dient een keuze gemaakt te worden ten aanzien van de te volgen strategie voor Mosaqua van de komende jaren. In het verleden heeft de CDA fractie in deze raad reeds gevraagd voor een regionale analyse van bezoekersaantallen, prognoses, bezettingsgraad en potentie. Met name het regionale aspect is in deze van groot belang, want landelijke cijfers nietszeggend in deze context en uiteraard veel te algemeen. Als wij de kern van problemen willen aanpakken dan moeten we weten wat er zich in de regio afspeelt! In voorliggende rapportage wordt op regionale cijfers maar minimaal ingegaan en gebeurt de analyse veelal op basis van landelijke cijfers, waarbij er veel te algemeen wordt beschreven wat verwachtingen zijn. Specifiek wordt het voor onze fracties in zijn geheel niet. Laten we dan verder kijken en kijken naar de voorgestelde FUN formule en de afweging om de topsport formule en welness formule niet te kiezen. Hier vragen wij ons af of het doel van de keuze, de investering en beoogde effecten met elkaar in evenwicht zijn. Het doel en beoogde effecten moet immers voldoende duidelijk zijn alvorens de investering te doen. In voorliggende rapportage is het doel los geformuleerd en is een investering nodig alvorens iets over het doel en beoogde effecten te kunnen zeggen.

Hier willen wij de navolgende opmerkingen en vragen plaatsen:”
1. Wat is bekend over de werking en duur van de Fun formule? Is dit iets voor korte of langere termijn?
2. Hoeveel moeten we investeren in een dergelijke formule? Wat zijn de beoogde effecten en hoe verhoudt zich dit tot het doel?
3. In hoeverre is er gekeken naar de toepasbaarheid en haalbaarheid van de Fun formule in relatie tot de regio, specifiek de omliggende speeltuinen, zoals Kinderstand Heerlen, Valkenier, Sprookjesbos? Hebben we dit wel voldoende onderzocht en op het netvlies? Ook de ontwikkelingen rondom Waterworld in Landgraaf moeten we in dit opzicht niet uit het oog verliezen!
4. Zijn bezoekersaantallen bij toepassing van deze formule gegarandeerd of zitten we volgend jaar weer hier om de strategie te herbepalen?
5. Heeft ZKA een SWOT analyse alsmede een regionale marktanalyse voor Mosaqua uitgevoerd en zijn deze resultaten in te zien? Wat zijn de uitkomsten hiervan?
6. Past de Fun Formule eigenlijk wel in onze startnotitie?

De vergelijking met Billy Bird gaat voor ons niet op, want dit park is geen echt zwembad, maar een dagstrand met speelvoorzieningen. In ons geval gaan we uit van de kracht van het zwembad en voegen hier mogelijkheden en voorzieningen aan toe. Met andere woorden wij stappen af van de doelgroepenbenadering en gaan over op een merkbenadering. Wij zijn bang dat keuze voor de Fun Formule eenzelfde resultaat gaat opleveren als de investering in het Piratenschip, met andere woorden tijd en geld investeren in het zoeken en vinden van de heilige graal en vervolgens van een koude kermis thuiskomen en nog steeds met lege handen staan. Resumerend voor dit punt: de Fun formule is voor ons niet voldoende uitgekristalliseerd, keuzes worden gemaakt op basis van assumpties en gissingen in plaats van keiharde cijfers, het referentiekader is te onduidelijk en niet goed gekozen, SWOT en marktanalyses ontbreken en de benadering is te verblijvend!

b. Nieuw-bouwen of verbouwen
Het tweede punt, de keuze tussen een verbouwing van Mosaqua of de nieuwbouw van een nieuw bad, heeft al genoeg stof doen oplaaien. Wij hebben altijd gezegd en herhalen dit hier wederom dat het onrealistisch om voor genoemde bedragen een nieuw zwembad neer te zetten. Wij zijn blij dat onze verwachtingen in de analyse nu financieel onderstreept worden en dat de wethouder nu terugkomt op zijn eerdere uitlatingen! Wij weten ook dat wij voor een nieuwbouw geen geld hoeven te verwachten van omliggende gemeenten, in dit opzicht is het frappant dat Margraten deze week nog meldde geen geld te steken in de nieuwbouw van het Geusseltbad in Maastricht. Zeker in het licht van de economische ontwikkelingen en de alsmaar meer uitdrogende geldstromen uit Den Haag alsmede de provincie, nopen ons nu pas op de plaats te maken en te kiezen voor realisme en dus verbouwing. Een nieuwbouw zou bovendien ertoe kunnen leiden dat wij onze burgers onnodig op kosten jagen, en laten we eerlijk zijn kunt u het richting de burgers verkopen dat zijn 250 euro meer per persoon aan belasting dienen te betalen om de nieuwbouw van het zwembad te dekken? Wij als Fractie gaan dit niet richting burgers verkopen en zeggen hier stop en niet verder! Laten we sober en vooral realistisch te werk gaan!

c. Beheersvariant
Het voorliggende rapport van Holland van Gijzen is een interessant rapport, maar tegelijkertijd ook een nietszeggend rapport. Er worden keuzes beschreven, maar een advieskeuze wordt niet eenduidig gemaakt, er wordt continu gesproken over afwegingen, vervolgtrajecten, samenwerkingen, etc. Dit is ons niet concreet genoeg! Als wij dan het stuk van het college verder lezen dan hebben wij nog een aantal vragen in dit opzicht:

1. Welke zaken worden in de statuten daar waar nodig aangepast?
2. Hoe ziet de verdeling en herbeoordeling van zeggenschap er precies uit?
3. Welke eigendommen komen precies waar in eigendoem en waarom? Dit stuk en de advieskeuze getuigt niet van daadkracht en helderheid.

De consequenties, kosten, rechten en plichten van partijen zijn ons niet duidelijk en wij kunnen dan onmogelijk nu een juiste beslissing nemen!

d. Relatie met het accommodatiebeleid
Dat dit punt in dit stuk nog beschreven staat, verbaast ons. Wij hadden verwacht dat met het doorschuiven van het accomodatiebeleid naar het najaar, dit punt mee zou schuiven. Immers, als je hier een beslissing over neemt, dan loop je vooruit op te maken keuzes. Dit punt dient integraal met het accomodatiebeleid behandelt te worden! Pas als de kaders en keuzes in het kader van het accomodatiebeleid helder zijn, dan kan deze raad een beslissing nemen over de relatie en werkzaamheden van de NV in dit kader!

e. Financiële positie
Het laatste punt, de financiën, is voor ons onderbelicht gebleven. Om over de financiën iets te kunnen zeggen hadden wij verwacht toch op zijn minst de volgende zaken te ontvangen:

1. Jaarrekening met bijbehorende accountantsverklaring, waarbij zaken als balanspositie, kasstroomoverzicht en verlies- en winstrekening als kritische informatie worden beschouwd!
2. Begrotingsoverzichten
3. Overzichten bezettingsgraden en uitsplitsing naar inkomsten/kosten per doelgroep, alsmede scenario analyses (zogenaamde what-if analyses)

Door de voorliggende presentatie ontbreekt het bij ons aan een totaaloverzicht en voor ons het belangrijk dat wij nu zaken adequaat saneren en de goede basis voor de toekomst leggen. Op basis van de voorliggende financiële analyse kunnen wij dit onmogelijk nu doen! De financiële analyse is bovendien korte-termijn geredeneerd, daar waar wij het integrale kort- en langetermijn denken prefereren. Wij vinden het prima te kijken naar kredietfaciliteiten en aflossing daarvan, maar oplossing in de verhouding eigen/vreemd vermogen alsmede de relatie met de activapositie moeten op lange termijn bekeken worden. Als wij nu alleen kijken naar de komende vijf jaar, dan zijn wij voor ons gevoel het ene gat met het andere aan het vullen.

De onduidelijkheid en daardoor gecreëerde ondoorzichtigheid leidt ertoe dat wij gaan twijfelen of de cijfers wel volledig en juist gepresenteerd worden? Wij willen dan ook weten of het klopt dat in de €277.849 euro die de NV nu gaat krijgen een bedrag van €100.000 ten behoeve van de Timpaan zit verankerd? Heeft de accountant überhaupt over 2008 een going-concern verklaring afgegeven?

Ter verduidelijking, een accountant hoort als onderdeel van de jaarrekeningcontrole een verklaring af te geven omtrent de activiteit van de onderneming en verwachte continuïteit, waarbij de assumptie is dat de onderneming blijft bestaan in de toekomst. Daarop voortbordurend, heeft de accountant een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven? Op dit punt kunnen wij geen steun verlenen aan de voorgestelde financiële keuzes, zonder dat allereerst alles voor ons voldoende helder en duidelijk is! Bovendien hebben wij vorige week in de raad reeds een bedrag gedoteerd voor het komende jaar, dus dat biedt de wethouder voldoende tijd om zaken te verduidelijken en informatie op te leveren voordat wij een definitief besluit nemen!

Tot slot….
Wat willen wij nu eigenlijk? Feitelijk willen wij niets meer en niets minder dan een zwembad voor onze inwoners in combinatie met een sportvoorziening. Waarbij wij het onze taak en verantwoordelijkheid voelen dat wij dit op goede manier richting onze burgers kunnen faciliteren en ze bovendien ook niet onnodig op kosten jagen. Wij hoeven geen fun formules, indoor speeltuinen en complexe samenwerkingsverbanden! Met die gedachte en het belang van de burger in de achterkop stellen wij voor het zwembad te renoveren en te kiezen voor een eenvoudige variant: zwemmen met fun en wellness, zonder daarbij een indoor speeltuin op te tuigen en risico’s alleen maar groter te maken. Daarnaast pleiten wij voor een uitstel van de financiële keuze alsmede de keuze voor de relatie met het accommodatiebeleid.

Ten aanzien van de keuze voor de beheervariant verwachten wij meer informatie omtrent keuzes, risico’s en gevolgen. Laat we dit duidelijk krijgen en dan pas stappen zetten, het is voor ons veel verstandiger het diepe gedeelte van het zwembad te vermijden als je nog geen diploma hebt en niet hopeloos te verdrinken, zonder dat er een badmeester is die je komt redden!