In oktober 2008 heeft de raad van de Gemeente Gulpen-Wittem besloten dat Wijlre ook in de toekomst een eigen basisschool zal hebben. Bij het vaststellen van het huisvestingsplan voor het onderwijs werd bepaald dat de huidige basisschool “Op de Tien Bunder” zal zich moeten ontwikkelen tot een zgn. B-locatie. Dat is een basisschool met peuterspeelzaal en kinderopvang gecombineerd met gemeenschapsvoorzieningen. Eén en ander zou in 2013 gereed moeten zijn.

Uit een onderzoek van de RO-groep, in opdracht van SKO Mergelland, het bestuur van de basisschool “Op de Tien Bunder”, bleek dat met de ontwikkeling van de basisschool in Wijlre 1,5 miljoen euro is gemoeid.

Aanstaande donderdag, 2 juli 2009, bespreekt de gemeenteraad de Kadernota 2010, waarin B&W alvast aangeeft hoe de Begroting van volgend jaar eruit zou moeten zien. B&W stellen onder andere voor de ontwikkeling van de basisschool in Wijlre op de lange baan te schuiven. En daarbij wijst het college op de zorgelijke toestand van de gemeentelijke financiën.

De Fractie Brants, de Fractie Franssen en de GroenLinks-fractie zijn faliekant tegen dit voorstel van B&W, van portefeuillehouder Marion Leurs (Fractie Balans). De drie fracties hebben de overige fracties (CDA, Balans en PvdA) gevraagd een motie te steunen om het college te dwingen af te zien van deze bezuiniging op het basisonderwijs in Wijlre.

De drie fracties stellen dat inwoners en onderwijsinstellingen erop mogen vertrouwen dat eerder genomen besluiten worden uitgevoerd. Verder dat een deel van de Algemene Uitkering die de gemeente jaarlijks van de Rijksoverheid krijgt, bedoeld is om te besteden aan goede huisvesting van scholen. De fracties vinden dat het niet zo kan zijn dat er wel geld wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van de basisschool in Gulpen, en dat de ontwikkeling van de basisschool in Wijlre op de lange baan wordt geschoven.

GroenLinks, Franssen en Brants zeggen zich bewust te zijn van de problematische financiële situatie van de gemeente en te beseffen dat er keuzes gemaakt moeten worden. Maar dat moet in groter verband worden afgewogen, want B&W stelt wel voor om miljoenen euro’s te reserveren voor het aan te leggen sportcomplex in Partij en aan het zwembad Mosaqua. Ten slotte voeren de fracties nog aan dat de ontwikkeling van de basisschool in Wijlre een kans biedt tot clustering van gemeenschapsvoorzieningen, waarmee de kosten in de toekomst beter in de hand kunnen worden gehouden.