Na 6.5 uur vergaderen afgelopen donderdag zijn de fracties van de gemeenteraad niet veel wijzer geworden. Wethouder Verhoeven die met zijn antwoorden alle vragen onbeantwoord liet, kon niet verklaren waarom de ene vereniging wel subsidie krijgt en de andere niet. Ook kwamen de bedragen die de verenigingen verklaarden kwijt te zijn door het nieuwe accommodatiebeleid hem niet bekend voor. Onze fractie heeft inmiddels reacties ontvangen van meer dan 25 verenigingen en overkoepelende organisaties die zeggen en schrijven de nieuwe subsidieverordening en het accommodatiebeleid niet te zullen overleven.

Fractielid Robbert Dautzenberg vroeg Zij-Actief en de KPJ hoe zij opkijken tegen de lastenverzwaring die ze tegemoet gaan, daarnaast is er ook geen ruimte om in te spelen voor actualiteiten, want subsidie moet door middel van een jaaragenda een jaar vooraf worden aangevraagd. Daarnaast is een KPJ een vereniging die bijdraagt aan de dorpsactviteiten en niet aan de educatie van de leden, ze zitten al 5 dagen in de week op school, die ene avond ontspanning moet ons dan toch wel gegund zijn, sprak de spreker van KPJ Epen ons duidelijk toe.

De subsidieverordening zal op 9 juli a.s. door de gemeenteraad behandeld worden, maar er moet nog veel worden herschreven, worden toegevoegd en geschrapt. Want het stuk klopt van geen kant! Het accommodatiebeleid is door het CDA, Fractie Franssen, Fractie Brants en Groen Links van de raadsagenda afgevoerd. Wij onderschrijven het statement van het CDA dat de wethouder eerst zijn huiswerk moet doen bij verenigingen alvorens ons de meest ingrijpende beslissing van de komende jaren te laten nemen!

De reacties die wij van verenigingen, instanties en burgers hebben ontvangen zijn allen in behandeling binnen onze fractie en zullen zeer zeker worden aangekaart en behandeld tijdens de komende vergaderingen in politiek Gulpen – Wittem.

Overigens waren het niet alleen de zes fracties die vraagtekens plaatsen bij de subsidieverordening en het accommodatiebeleid. Gelukkig waren er veel verenigingen aanwezig om nogmaals duidelijk te maken dat dit ingrijpende beslissingen zullen zijn die de leefbaarheid in de kernen kunnen behouden, maar ook kunnen vernietigen. Wij zijn de verenigingen die aanwezig waren en die ons schriftelijk hun reacties hebben doen toekomen uitermate dankbaar voor hun inbreng, want het mag niet zo zijn dat verenigingen worden vernietigd door een herverdeling van subsidies en het breakeven maken van voorzieningen in de kernen.

Een ding is wel duidelijk, het woord arbitrage is het nieuwe woord van de subsidies en accommodaties. Wellicht wordt het tijd om de arbitragecommissie maar eens uit te nodigen voor een gesprek?