Fractie Franssen is een groot voorstander van het behoud van uitgaansgelegenheden voor jongeren in onze gemeente. Ook vinden wij het van groot belang dat jongeren op een leuke, gezellige maar vooral veilige manier uit kunnen gaan in onze gemeente. In de kern Gulpen wil dit nog al eens tot problemen leiden, vandaar ons schrijven aan de burgemeester.

Diverse verontruste bewoners uit de kern Gulpen hebben ons medegedeeld dat er in het weekend van 24 mei behoorlijke overlast is geweest van enkele jongeren die zich buitensporig gedragen zouden hebben. Er was sprake van luidruchtige overlast, vernielingen aan perken en verkeersafzettingen en is er in het openbaar geürineerd.

Als fractie vinden wij het jammer dat enkele jongeren zich op deze manier moeten ‘uitlaten’ in onze gemeente en het zo proberen te verpesten voor alle anderen die zich wel op een nette manier gedragen, zoals het hoort!

Omdat het niet de eerste keer was dat dit is voorgekomen willen wij de burgemeester toch vragen of hij zelf op de hoogte is van de situatie, en wat hij hier al voor oplossingen voor heeft aangedragen en hoe hij in de toekomst in overleg met de ondernemers én de jongeren de situatie wil gaan verbeteren. Ook willen wij weten welke rol de politie hierbij speelt en of er voldoende controle en handhaving is van het politiekorps in de buurt van uitgaansgelegenheden in Gulpen.

Het standpunt van onze fractie over veiligheid is dat hoewel het een primaire taak van de politie is, vinden wij ook dat de ondernemers verantwoordelijk zijn om een positieve invloed uit te oefenen op jongeren, zodat buitensporig gedrag zoveel mogelijk wordt vermeden.

 

De volgende vragen hebben wij het College gesteld:

 

 1. Bent u op de hoogte van de overlast die zich in de nacht van 24 op 25 mei heeft voorgedaan in het centrum van Gulpen?
 2. Bent u ook op de hoogte van de vernielingen welke ondermeer in de nieuwstraat zijn aangericht?
 3. Volgens de bewoners zijn er in het verleden al meerdere van dergelijke incidenten geweest, is dit ook bij u bekend?
 4. Indien vraag 1, 2 en/of 3 positief beantwoord, welke acties zijn er als gevolg van deze incidenten ondernomen?
 5. Heeft de politie richting u, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de openbare veiligheid, melding gemaakt van incidenten uit betreffende nacht?
 6. Indien vraag 4 met ja wordt beantwoord,zijn er verslagen van deze meldingen gemaakt en mogen wij deze als fractie inzien?
 7. Zijn er specifieke afspraken met de politie en horeacondernemers inzake de overlast van jeugd en wordt hier op gehandhaafd, alsmede hoe en wat zijn de resultaten?
 8. Indien 7 met nee wordt beantwoord, is het een optie om in overleg met politie en horecaondernemers een gezamenlijke aanpak voor de aanpak van overlast van en door jeugd in de kern Gulpen op te stellen?
 9. Zijn er specifieke afspraken met de politie betreffende tijdstippen waarop door deze wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld ook na sluitingstijd?
 10. Controleert de politie ook nadrukkelijk wijken en straten die buiten het uitgaanscentrum van Gulpen zijn gelegen, bijvoorbeeld Looierstraat en Nieuwstraat?

Wij hebben ook begrepen dat er nogal wat overlast is op de dorpstraat, specifiek na sluiting van de uitgaansgelegenheden. Jongeren verzamelen zich massaal aldaar, wachtend om opgehaald te worden. Hierdoor ontstaat soms een gevaarlijke situatie waarbij automobilisten, komende uit Wijlre, worden geconfronteerd met een grote mensenmassa en moeite hebben om tijdig te stoppen en goed door deze mensenmassa heen te laveren. Vandaar de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van deze (verkeers-) onveilige situatie?
 2. Zijn er maatregelen mogelijk die deze situatie tegen gaan en de situatie aldaar veiliger voor uitgaande jeugd en automobilisten maken.

  Raadslid Roel Ronken