De afgelopen weken heeft onze fractie en ook de andere fracties van de gemeenteraad veel klachten bereikt over de tarieven die worden gehanteerd voor het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart. Onze fractie is op dit ogenblik in samenwerking met alle andere fracties bezig een initiatiefvoorstel / motie  voor te bereiden waarin de tarieven verlaagt zullen worden. Dit is echter nog niet alles. Daarnaast willen wij de systematiek die wordt gebruikt voor de keuringen nader belichten, de administratieve lasten verlichten en de gedupeerden met terugwerkende kracht hun extra gemaakte kosten vergoeden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de kosten worden teruggebracht naar de tarieven die onze buurgemeenten hanteren. Verdere informatie zal zo spoedig mogelijk worden verstrekt.

Ook het Huis voor de Zorg heeft het College benaderd, dat veel klachten binnen zijn gekomen over de tarieven die in rekening worden gebracht. Ook zij verzoeken het College c.q. de Raad om dit aan te passen.

De afgelopen weken hebben veel burgers van de gemeente Gulpen – Wittem zich beklaagt dat gedurende een bepaalde periode (eind mei vorig jaar tot 1 mei dit jaar) voor hetaanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart een bedrag van €190,- aan leges moest worden betaald. Wij als fractie achten dit hoogst ongelukkig en onbegrijpelijk!

Fractielid Robbert Dautzenberg en fractievoorzitter Piet Franssen hebben na deze berichten onmiddellijk contact opgenomen met het College en om opheldering gevraagt, om het proces te versnellen is er ook direct contact opgenomen met alle andere fracties in de gemeenteraad en dit heeft geleid tot een raadsbreed voorstel. Gezamenlijk hebben de fracties de volgende verzoeken aan het College:

Het College dient er zorg voor te dragen dat mensen die ten behoeve van de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart een  bedrag in rekening is gebracht voor de medische keuring, terwijl zij geen medische keuring hebben ondergaan, zo snel mogelijk het desbetreffende deel van de leges gerestitueerd krijgen.

Het College het proces voor het afhandelen van een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart nog eens kritisch tegen het licht houdt en alle nodige inspanningen verricht om dit proces zo efficiënt mogelijk en daarmee goedkoper te laten verlopen.

Wij verwachten dan ook tijdens de eerstvolgende vergadering na het zomerreces een voorstel waarin zowel de kosten voor het administratief afhandelen van een aanvraag  als ook de kosten voor de keuring worden teruggebracht tot het niveau van onze omliggende  gemeenten.

Bovenstaande verzoeken zullen in de eerst volgende raadsvergadering door middel van een raadsbrede motie worden ingebracht.