Fractie Franssen neemt het Burgemeester en wethouders kwalijk dat zij te achterdochtig zijn in het verstrekken van informatie. Dit blijkt maar weer uit het onlangs gepubliceerde rapport van de rekenkamercommissie waarin wordt gesteld dat de Raad te weinig geïnformeerd en geraadpleegd is bij verschillende bouwprojecten zoals de binnenkern van Mechelen en de Parallelweg in Wijlre. Het voormalig en huidige College hebben bijgedragen aan een financiële strop van ruim 1.3 miljoen euro. Ook de PvdA en GroenLinks vinden dat het College te weinig informatie verstrekt over Collegebesluiten en te veel besluiten achter gesloten deuren worden genomen, waarbij de gemeenteraad geheel buitenspel staat. Fractievoorzitter Piet Franssen:  “de projecten kunnen best ingezet zijn onder voormalig wethouder Crombach, maar sindsdien zijn er ook belangrijke besluiten genomen. En daar heeft de raad ook nooit iets van gehoord.

“Leren van de gemaakte fouten”

Tijdens de raadsvergadering van 20 mei 2009 werd het rapport van de Rekenkamercommissie over de nader onderzochte grondexploitaties besproken. Ons raadslid Roel Ronken sprak van een heikel, maar helder rapport. Toch wil Fractie Franssen nog enkele aanbevelingen doen om in de toekomst te voorkomen dat wethouders fout gedrag goed praten. Want het verliezen van zoveel geld mag nooit meer gebeuren!Onze fractie vindt dat de  gemeenteraad in de toekomst veel beter geinformeerd moet worden over grote investeringen. Daarnaast pleiten wij voor het inbouwen van meer zekerheden voor het verstrekken van tijdige en juiste informatie over grondexploitaties. “Binnen deze organisatie mogen deze fouten nooit meer voorkomen”. ” Laten we dit dan ook zien als een groot leermoment en in de toekomst nog beter op de centen letten”.

De burger is de dupe geworden en moet nu opdraaien voor hoge kosten, zo stelde GroenLinks dat met het verloren bedrag van ruim 1.3 miljoen euro de ozb belasting met 55% verlaagd had kunnen worden. GroenLinks die het huidig College in een soap zag spelen, pleitte voor een openbaar excuus van de huidige burgemeester naar de burger toe, de burgemeester wenste hier echter geen medewerking aan te verlenen. Het CDA wil het tijdig aanstellen van interne projectleider opnemen in de aanbevellingen en betreurde het net als alle fracties dat de ‘grote jongen’ in deze zaak geen medewerking wilde verlenen. Balans sprak van het onderdruk zetten van de Raad en vond het onbegrijpelijk dat de adviezen van ambtenaren niet zijn opgevolgd. onafhankelijk raadslid Ger Brants sprak met de korte maar wijze woorden: “niet beschuldigen, dit was een uit de handgelopen verkiezingstunst waarvan de burger wederom de dupe is!” De PvdA stelde dat er bewust foutieve handelingen zijn gepleegd, maar neemt het College ook in bescherming en pleitte voor het SMART formuleren in de toekomst. Het College vond onze opmerkingen zeer terecht en een goede aanbeveling voor de toekomst.

De door ons voorgestelde aanbevelingen werden samengevoegd met de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie unaniem door de Raad gesteund.