Geacht College,

Wij hebben uw schrijven d.d. 3 maart 2009 ontvangen met de beantwoording van door onze fractie gestelde vragen. Wij zijn ernstig teleurgesteld in de nietszeggende beantwoording van door ons gestelde vragen. Wij nemen dan ook geen genoegen met deze niets zeggende beantwoording. Wij wensen op grond van de wet Openbaarheid van Bestuur inzage van het complete dossier over de uitvoeringonderhoudswerkzaamheden in het subtropisch zwemparadijs Mosaqua en  de aanbesteding en besluitvorming daaromtrent. Verder zouden wij bij de inzage van het dossier ook graag inzage hebben in de bouwverslagen, termijn staten, proces-verbaal van opneming, proces-verbaal van aanbesteding en de financiële overzicht van de totale kosten (uitvoeringskosten en directie kosten) van de uitgevoerde werkzaamheden. Daarnaast willen wij vernemen of door U het uitvoerende bedrijf aansprakelijk is gesteld cq aansprakelijk zal worden gesteld voor de fouten bij het aanbrengen van de coatings en voor de schade van fouten (waaronder mogelijke sluiting van het zwembad).

Uit een persnotitie van de oud commissaris van de NV Vrijetijdscentrum – verantwoordelijk voor veiligheid en verbouwingen cq aanpassingen van gebouwen – blijkt dat er sprake is geweest van een verkeerde aanbestedingsprocedure en naar nu blijkt slechte keuze van de coatingfirma. Daardoor is de zwembadrenovatie  minimaal 2 weken vertraagd. Wij hebben begrepen dat deze firma over geen referenties in de zwembadbranche beschikt. Deze firma heeft alleen ervaring met coatings in de wegenbouw en asfaltsfeer. Wij vragen ons dan ook af welke geschiktheidcriteria in deze procedure gehanteerd zijn. In dit verband wensen wij verder van U (gemotiveerd) te vernemen welke aanbesteding procedure in deze gevolgd is en hoe deze procedure zich verhoudt tot de voorgeschreven aanbestedingsregels. Tenslotte zouden wij gaarne op korte termijn van U vernemen of de door de coating firma afgegeven bankgarantie nog steeds geldt.