Naar aanleiding van de schriftelijke reactie van het College op de door Fractie Franssen gestelde vragen over het snoeien van bomen en struiken in de Velpenweg, heeft nu ook de huurdersvereniging Gulpen om duidelijkheid gevraagd. Zij stellen dat er geen sprake hoeft te zijn van drastisch snoeien, zoals het College dit interpreteert en weigert, maar dat ook door het verwijderen van enkele takken de situatie verbeterd kan worden. Daarnaast willen zij uitleg over de door de gemeente gebruikte begrippen over vormen van snoeien en ondersteunen zij het statement  van Fractie Franssen.

Gulpen, 19 maart 2009.

Burgemeester, wethouders en raadsleden van de Gemeente

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van uw brief van 4 maart 2009 aan de bewoners van de van der Velpenweg te Gulpen schrijven wij u het volgende:
Het is het bestuur van de Huurdersvereniging Gulpen ter ore gekomen dat een zevental bewoners van bovengenoemd dorpsgedeelte reeds een aantal jaren bij diverse mensen in de gemeente een klacht hebben neergelegd, betreffende het snoeien van de bomen achter de huizen aldaar.Daarbij werd tevens het hoofd van de verantwoordelijke afdeling en de wethouder aangesproken. Het verzoek om de bomen te snoeien werd door de gemeente telkens opnieuw afgewezen. Het is gebleken dat, de Raadsfractie Franssen op 8 februari 2009 een brief naar het college van B & W heeft gestuurd inzake bovengenoemd onderwerp.

Hierbij gaat het om het volgende:

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werden struiken geplaatst achter de huizen aan de van der Velpenweg in het kader van de groenvoorziening. Gedurende dertig jaar zijn de struiken niet gesnoeid waardoor ze konden uitgroeien tot volwassen bomen. Deze bomen ontnemen het licht en belemmeren in de zomer het zonlicht. In de wintermaanden leidt zulks tot een sterk verminderde lichtinval, wat zeer ondermijnend is voor het woongenot van betreffende bewoners. In de brief van de Raadsfractie Franssen werd gesteld dat het een kleine moeite zou zijn de bomen te snoeien zonder dat daarbij  de begroeiing wordt  aangetast. De Huurdersvereniging Gulpen onderschrijft deze stelling, daar ook zij, in de persoon van de sekretaris J.Schmets, de situatie in ogenschouw heeft genomen. Ook voor wat betreft de lichtinval komt de Huurdersvereniging tot de zelfde conclusie als de bewoners  aan de van der Velpenweg. In uw brief van 4 maart j.l. wordt aan betreffende bewoners meegedeeld dat, gemeente vasthoudt aan het standpunt dat, het weghalen van de bomen niet aan de orde is.

Wij willen u erop wijzen dat over weghalen van de bomen nimmer is gesproken. De bewoners hebben u slechts verzocht de bomen te snoeien zodat er weer sprake is van licht- inval tijdens de wintermaanden. Tevens geldt zulks voor de zomerperiode, worden de bomen gesnoeid dan zijn de bewoners weer in de gelegenheid om optimaal van hun tuin te kunnen genieten.

In uw brief van 4 maart j.l. stelt u dat, drastischer snoeien van de bomen onverantwoord is. De Huurdersvereniging zou graag van u willen vernemen wat de gemeente  bedoelt met “”drastischer snoeien””. De Huurdersvereniging is van mening dat een snelle oplossing van deze voor de bewoners aan de van der Velpenweg netelige kwestie zeer wenselijk is.

Huurdersvereniging hoopt op een spoedig antwoord uwerzijds.

Hoogachtend,

Huurdersvereniging Gulpen,

M.J.H.Schmets,  secretaris                     F.J.H.Ortmans, voorzitter.