Nadat afgelopen raadsvergadering GroenLinks de vergadering op de vingers heeft getikt dat een voorstel niet tweemaal in stemming mag worden gebracht, is er afgelopen donderdag 2 april opnieuw gestemd over het raadsvoorstel ‘bestemmingsplan buitengebied’. Het door het CDA ingediende amendement kon helaas niet op brede steun rekenen, alleen het CDA en Fractie Franssen hebben voorgestemd. Daarmee is het bestemmingsplan zonder het geamendeerde voorstel unaniem door de Raad vastgesteld. Fractie Franssen heeft bij dit voorstel wel nog een verklaring aan de Raad afgegeven. In deze verklaring hebben wij het volgende opgenomen: “het voorliggende bestemmingsplan buitengebied is na een langdurig proces gevormd tot een integraal bestemmingsplan dat voor zowel de agrariërs, recreanten, ondernemers en landschapswaarborgers voor duidelijke, maar innovatieve uitdagingen zorgt, waarmee het buitengebied in Gulpen – Wittem ook voor de toekomst weer een duurzaam en bruikbaar 5 – sterrenlandschap is”.

In de raadsvergadering van 18 februari is het Bestemmingplan Buitengebied aan de orde geweest. Een amendement op dit voorstel werd tijdens die vergadering een tweede keer, na een eerste staakt het stemmen, in stemming werd gebracht.

Frans Disse van GroenLinks liet later in een brief weten dat er niet conform de regels is gehandeld. Volgens artikel 32 van de Gemeentewet had het amendement pas in een volgende raadsvergadering opnieuw in stemming gebracht mogen worden. Burgemeester Van den Tillaar heeft naar aanleiding van deze opmerking direct navraag gedaan bij de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de vraagbaak voor gemeenten. Deze meldde aan hem dat hij als voorzitter tijdens de vergadering goed had gehandeld. Artikel 32 van de Gemeentewet bevatte volgens haar geen verplichting om de stemming door te schuiven naar een volgende vergadering. Er bestond daarom geen bezwaar om het amendement, dat overigens gewijzigd was, in dezelfde vergadering opnieuw in stemming te brengen.

De VNG liet later via de mail weten dat ze zich verontschuldigde, want ze bleek zelf fout te zitten. Een amendement, ook al wordt het gewijzigd, mag inderdaad niet twee keer tijdens dezelfde vergadering aan de orde komen. Reden voor de burgemeester om het agendapunt op te voeren op de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Op 2 april zal het Bestemmingplan Buitengebied daarom opnieuw aan de orde komen. De behandeling van het agendapunt wordt opgepakt vanaf het moment dat de stemmen over het amendement in de vorige vergadering staakten.