Woensdag 28 januari hebben wij in een brief aan het College en in het bijzonder aan Wethouder Bormans onze zorgen geuit over de bouwsector. Hoewel wij nog geen reactie op deze brief hebben mogen ontvangen, is onze vrees vandaag aan de pers bevestigd. De woningbouw in Gulpen – Wittem ligt stil! De afgelopen maanden zijn er nauwelijks nog woningen verkocht en de meeste van de 20 lopende bouwprojecten liggen stil. Het zal dan ook niet meer lang duren, voordat de inhoud van deze bouwprojecten flink gewijzigd gaat worden. Ook het woononderzoek dat de gemeente heeft laten verrichten schept geen positieve verwachtingen voor Gulpen – Wittem.  De daarbij gekomen kredietcrisis en de opgelaaide economische recessie maken het totaalbeeld al helemaal niet rooskleurig.

Wethouder Bormans heeft inmiddels de betrokken ontwikkelaars op verzoek van onze fractie gesproken, en is bezig aan het uitwerken van een reeks maatregelen. Wij als fractie willen natuurlijk weten met welke oplossingen de wethouder zal komen. Daarnaast is ook de sloop van het oude Dr. Ackenshuis wederom door Sevagram uitgesteld tot nader bericht. Een aantal mogelijkheden die de wethouder noemt is het bouwen van huurwoningen voor ouderen in plaats van voor starters en het bouwen van kleinere woningen. Hiermee loopt hij vooruit op de periode na 2020 als Gulpen – Wittem de grote klap van de vergrijzing moet gaan meemaken.

Fractie Franssen vindt het juist dat er moet worden ingespeeld op de kredietcrisis, de economische recessie en de vergrijzing in Gulpen – Wittem.

Wij als fractie vinden het uiterst belangrijk dat woningbouwcorporaties een nog actievere rol gaan spelen in de bouw van nieuwe woningen, maar ook in het aanpassen van bestaande woningen. Deze corporaties hebben een brede maatschappelijke opgave: nieuwbouw, renovatie, huurbeleid, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. In deze tijd van crisis die naar alle waarschijnlijkheid enkele jaren nodig heeft om te verdwijnen moet er een goedkoper woningaanbod van goede kwaliteit zijn. Ook met de aankomende vergrijzing moet Gulpen – Wittem zich inspannen om jongeren in de regio te houden en aantrekkelijk te zijn voor jongeren. Daarnaast moeten wij ook het toenemend aantal ouderen niet vergeten. Dit alles vergt maatwerk van de corporaties, projectontwikkelaars en onze gemeente in de volkshuisvesting. Dit betekent dus dat corporaties en projectontwikkelaars moeten worden aangespoord om diverse soorten woningen te bouwen in plaats van zich te richten op één soort. Alleen zo kunnen wij er voor zorgen dat de leefbaarheid in onze kernen behouden blijft.

Wethouder Bormans heeft de door onze fractie gestelde vragen schriftelijk beantwoord. Wij als fractie hebben eerder aangedrongen om als gemeente overleg te plegen met de projectontwikkelaars en dat is ook keurig uitgevoerd door deze wethouder. Daarnaast heeft onze fractie  vragen gesteld over de wederom uitgestelde sloop van het Dr.Ackenshuis en de vorderingen van diverse bouwprojecten (VSL Tramremise, Lindenstaete).  De wethouder antwoord dat hij wekelijks aandringt op de sloop, maar geen dwingende middelen heeft om de sloop ook daadwerkelijk te laten uitvoeren. Daarnaast maakt hij zich zorgen over de lopende projecten waarbij koopwoningen worden aangeboden. Het blijkt dat er bijna geen enkele woning meer wordt verkocht, terwijl huren steeds aantrekkelijk wordt. Voor alle lopende projecten zijn vergunningen afgegeven en kan op enkele gevallen na gestart worden met bouwen. De reden van uitstel is dat er nog geen 70% van de woningen verkocht / verhuurd zijn.

Dit alles is precies waar wij als fractie afgelopen najaar voor gewaarschuwd hebben. Hoewel Gulpen – Wittem niet de duurste koopwoningen aanbiedt, zijn de gemiddelde prijzen voor o.a. starterswoningen vrij hoog. Wij pleitten dan ook nog steeds voor een ander woningaanbod.

De Wethouder is gelukkig van plan om bij een aanhoudende stagnering van de woningmarkt in te grijpen. Dit wil hij doen door projecten aan te passen of zelfs te schrappen. Wij zijn dan ook benieuwd naar de vorderingen die hierin geboekt zullen worden en zullen de wethouder nauwlettend volgen bij zijn verdere stappen.