Naar aanleiding van de berichten in de pers waarbij door de ontslagen oud commissarissen van het N.V. Vrijetijdscentrum waarin mededeling is gedaan van een gesprek met burgemeester van den Tillaar willen wij opnieuw opheldering van het College van burgemeester en wethouders. Burgemeester van den Tillaar heeft met de commissarissen gesproken, maar ontkent dit nu. Daarnaast is er ook nog altijd geen excuus aangeboden aan de commissarissen over de absurte wijze van hun ontslag. Ook heeft het college nog steeds geen duidelijkheid geschept in de rol van wethouder Verhoeven bij het gehele proces van ontslag. Wij hebben het college verzocht de onderstaande vragen schriftelijk te beantwoorden:


Was het college  en/of  burgemeester van den Tillaar en wethouder Verhoeven voor aanvang van de Algemene Aandeelhoudersvergadering bekend dat dhr. Ortmans moest aftreden  (om statutaire reden) en dat dhr. Kessels van plan was de weg vrij te maken voor nieuwe commissarissen van de NV.aan het einde van deze vergadering van 7 oktober 2008?

Als deze vraag bevestigend  beantwoord wordt, waarom is er niet met beide heren gesproken en heeft men voor de thans gevolgde procedure gekozen en  zijn beide  personen daardoor bewust beschadigd ?

Is ook juist dat beide heren  ontslagen zijn  door de gedelegeerde aandeelhouder (B&W)  omdat zij een andere mening waren toegedaan over de toekomst van het N.V. Vrijetijdscentrum zoals in de raadsinformatiebrief is aangegeven ?

Als deze vraag eveneens bevestigend beantwoord wordt dan is ook de voor L1 radio gemaakte opmerking van dhr. Verhoeven   eveneens juist  dat ”het vermoeden bestond dat beide heren niet op een lijn zaten met het college” (dhr. Verhoeven kan worden beluisterd) . Kunt u dit bevestigen ?

Kan het college aangeven waarop dit vermoeden gebaseerd is en wanneer hierover met de beide heren is gesproken ?

Of heeft er zoals door beide heren wordt gesteld geen discussie daaromtrent plaats gevonden ?

Waarop is het gestelde in de startnotitie betreffende het accommodatiebeleid ”dat er grote onvrede bestond over het door de Raad van Commissarissen gevoerde beleid” gebaseerd als het college  aangeeft dat de Raad van Commissarissen  wel goed werk heeft geleverd en  in het verleden steeds alle lof kreeg toegezwaaid voor het gevoerde beleid ?

Bent u met ons van mening, alles op een rijtje zettend – de uitspraken/bevestiging van de burgemeester – de steeds zeer tendentieuze voorstelling van zake –  alleen maar een bevestiging is van ons  vermoeden dat er bewust is gekozen voor beschadiging van personen ( mogelijk uit rancune door m.n. wethouder Verhoeven ) ?.