In de afgelopen weken hebben wij regelmatig contact met het College gehad betreffende het onderhoud van ons zwembad, Mosaqua. Recentelijk heeft in de pers een artikel gestaan dat er momenteel problemen zijn met het onderhoud cq de opknapbeurt van Mosaqua. Wij hebben kunnen lezen dat wethouder Verhoeven heeft medegedeeld dat er nog problemen waren, waarbij specifiek de geconstateerde blaasjes en scheuren in aangebrachte coatings worden genoemd. Wij concluderen dat er fouten zijn gemaakt bij het ‘coaten’ van het zwembad. Wij hebben hierover reeds in december vragen aan het college gesteld. Thans willen wij graag opheldering betreffende een aantal zaken, wie Wethouder Verhoeven afdoet met blaasjes, scheuren en kleurverschillen. Ook willen wij weten waarom er in het geheim wordt vergaderd, terwijl de Raad pleit voor open en transparante communicatie.

 1. Bij de beantwoording van de vraag waarom de regie in handen is gegeven van een extern bureau heeft u ons medegedeeld dat in een heel kort tijdsbestek, een grote complexiteit aan werkzaamheden is verricht onder regie van de gemeente en met hulp van een extern bureau. Hierbij zijn dus fouten geconstateerd. Is de expertise en kwaliteit van het extern bureau voldoende bij het begeleiden van de werkzaamheden?
 2. Zijn er ook fouten of gebreken geconstateerd bij de oplevering of zijn dit fouten/gebreken die zich nu pas voordoen.
 3. Gaarne vernemen wij welk bedrijf deze opdracht heeft uitgevoerd en of dit bedrijf vooraf is gescreend door het extern bureau alvorens de opdracht werd verstrekt?
 4. Is er voldoende toezicht geweest op het uitvoeren van de werkzaamheden, of is er uitsluitend naar de realisatie van de geoffreerde prijs gekeken?
 5. Zijn er referenties voorhanden van het bedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd en indien aanwezig, kunnen deze worden overlegd?
 6. Heeft het NV Vrijetijdscentrum de keuze van de coating firma mede bepaalt of is uitsluitend afgegaan op het advies van het extern bureau ?
 7. Als vraag 6 ontkennend wordt beantwoord, wat is hiervoor de reden?
 8. Heeft het college deelgenomen aan de screening en indien nee, waarom niet?
 9. Hoe denkt het college de thans gerezen problemen op te lossen?
 10. Heeft zulks consequenties voor de openstelling en exploitatie van het zwembad ?
 11. Zijn er naast de blaasjes, scheuren en kleurverschillen nog meer gebreken geconstateerd?
 12. Mogen wij een afschrift ontvangen van het opleveringsrapport ?
 13. Waarom werd aan de pers medegedeeld dat deze problemen per abuis op de agenda van B&W zijn geplaatst?
 14. Wat is de reden om dergelijke problemen in geheimhouding te vergaderen, terwijl wij als college en raad open en transparent wensen te communiceren?
 15. Na de late oplevering van de sporthal (zomer) en nu Mosaqua vragen wij ons af of wij nog voldoende vertrouwen kunnen tonen in het externe bureau? Deelt het college deze mening of heeft men nog voldoende vertrouwen?

Wij zouden graag een overzicht willen ontvangen van de totale financiële uitgaven: uitvoeringskosten, directiekosten (aanneemsom en meerwerk, directiekosten en meerwerk).