Al enige tijd valt het ons op dat diverse kernen in onze gemeente te maken hebben met overlast van en door honden, specifiek de uitwerpselen die zij achterlaten.
Ons hebben diverse burgers hierover aangesproken en wij hebben zelf geconstateerd dat de overlast toch wel grote vormen begint aan te nemen.
Een treffend voorbeeld is het speelterrein gelegen in Wijlre, in de buurt van de Burgemeester Petersstraat, Burgemeester Baron van Hovellestraat, Burgemeest van Laarstraat. Het hier gelegen speelterrein wordt te pas en te onpas als hondentoilet gebruikt en veroorzaakt dat ouders hun kinderen niet meer hier laten spleen en het terrein zelfs in zijn geheel mijden.


Wij zouden graag van het college in eerste aanleg willen weten:

  1. Bent u bekend met de problemen van de hondenoverlast in onze gemeente?
  2. Bent u bekend van de problemen met betrekking tot hondenoverlast op het bovengenoemde speelveld?

In navolging van de overlast hebben wij begrepen dat in het in omliggende gemeente verplicht is voor hondeneigenaren een poepzakje mee te nemen. Hondeneigenaren zijn zelfs verplicht uitwerpselen op te ruimen en kunnen bekeurd worden indien zij een poepzakje niet bij zich hebben en/of uitwerpselen niet opruimen.

Dit leidt tot de navolgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van deze wet- en regelgeving in omliggende buurgemeenten?
  2. Is het college bereid in overleg te traden met de raad ten aanzien van een deregelijke wet- en regelgeving in onze gemeente. Wat zijn de beweegredenen van het college om hier niet aan mee te werken?

Ten slotte zouden wij ook graag willen weten hoe het met de hondenbelasting, meer specifiek de handhaving hiervan, in onze gemeente is. Specifiek hebben wij de volgende vraag:

  1. Wordt er op dit moment handhavend opgetreden op het bezit van honden door burgers, welke niet als zodanig aangemeld zijn bij de gemeente en hierdoor ten onrechte geen hondenbelasting betalen?

Wij hopen op een spoedig antwoord uwerzijds.