Amsterdam, 22 december 2008

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem,

Met deze brief willen wij reageren op uw voornemen om een sportpark te realiseren ten westen van
het dorp Partij aan de Partijerweg en de Oude Heirbaan in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Wij
zijn verontrust over de plannen omdat deze zullen leiden tot een aantasting van de kernkwaliteiten van
het Nationaal Landschap. Wij begrijpen dat de gemeente ruimte wil geven aan de ontwikkeling van
goede sportfaciliteiten, maar vinden de beoogde locatie daarvoor ongeschikt. Het Nationaal
Landschap Zuid-Limburg is uniek voor Nederland en een trekpleister voor de regio. Het is ons inziens
daarom ook vanuit economisch perspectief onverstandig om dit plan op deze plaats te realiseren.


Bedreiging van de kernkwaliteiten

De door u beoogde locatie voor het sportpark ligt in het stroomdal van de Geul, één van de parels
van het Nationaal Landschap. Deze plek is bovendien cruciaal in de beleving van het Geuldal en
daarmee essentieel voor behoud van de kernkwaliteiten van het Nationaal Landschap zoals
beschreven in de Nota Ruimte en het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). De volgende
kernkwaliteiten worden door het plan het meest bedreigd:

Schaalcontrast van zeer open naar besloten:
De overgang van het beekdal met de hellingen in agrarisch gebruik, soms afgewisseld met bos, naar
de plateau’s is een typisch voorbeeld van het schaalcontrast van zeer open naar besloten. De
beleefbaarheid van het schaalcontrast wordt door de aanleg van het sportpark verstoord.

Het groene karakter:
In het POL is de kernkwaliteit ‘groen karakter’ uitgewerkt als ‘natuurwaarden’. Het stroomdal van de
Geul wordt gezien als één van de belangrijkste natuurwaarden van het Nationaal Landschap Zuid-
Limburg. De beleefbaarheid van het stroomdal wordt ter plaatse onmogelijk bij uitvoering van de
plannen voor het sportpark met bijbehorende bebouwing. Bovendien wordt het groene karakter van
het stroomdal geweld aangedaan.

Reliëf en ondergrond:
Eén van de belangrijkste bedreigingen voor de beleefbaarheid van reliëf wordt gevormd door
bebouwing, omdat het vrije zicht daardoor wordt beperkt en omdat bebouwing de samenhang van
beekdal met helling en plateau belemmert. Daarnaast worden de nu nog vrije waterafvoer en vrije
meandering van Selzerbeek en Geul ingeperkt.

Oproep

Wij roepen u op om van deze plannen af te zien en het sportpark op een alternatieve locatie te
vestigen waar geen afbreuk wordt gedaan aan de kernkwaliteiten. U bent bovendien aan rijk en
provincie verplicht bij ontwikkelingen in het Nationale Landschap behoud en waar mogelijk
versterking van kernkwaliteiten na te streven. Met dit plan kunt u deze verantwoordelijkheid niet
nakomen.

Hoogachtend,

Klaas Breunissen
campagneleider ruimte en landschap