Fractie Franssen en GroenLinks willen alvorens in te stemmen met de PPS-constructie met Woonpunt Maastricht eerst een stedenbouwkundige visie voor het Centrumplan Gulpen. Dit zodat er duidelijkheid wordt verkregen over de locatie en de inrichting van het gebied. Daarnaast moeten er duidelijke voorwaarden aan de PPS-constructie worden vastgelegd en moeten de inwoners en gebruikers invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van het RCJEZW. Deze goeduitgewerkte projectomschrijving (inclusief kostenraming) dient aan de Raad te worden voorgelegd. Daarna kunnen ontwikkelaars (combinatie van investeerder, architect en bouwonderneming) volgens de wet van aanbesteding plannen indienen voor de realisatie van het RCJEZW. Daarbije dienen in iedergeval de Woningvereniging Gulpen, de woningstichting Wittem en Woningcorporatie Woonpunt Maastricht uitgenodigd worden om deel te nemen aan de aanbesteding. Tenslotte kan er op basis van kwalitatieve overwegingen gekozen worden voor het beste ontwerp.


 

Het ingediende Amendement:

In plaats van het voorstel van het college (BP/105, punt 2) om “te besluiten voor de fysieke ontwikkeling van het REJEZW een PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking) aan te gaan met Woningcorporatie Woonpunt uit Maastricht” in het besluit opnemen:

a) Eerst een stedenbouwkundige visie vaststellen voor het gebied Willem Vliegenplein e.o. (Ingbergrachtstraat, Witteweg, Prins Bernhardstraat, Kapelaan Pendersplein), zodat duidelijkheid wordt verkregen over de locatie van het RCJEZW en de ‘inrichting’van de rest van het gebied;

b) Vervolgens de  voorwaarden formuleren waaraan de PPS- constructie moet voldoen, waarbij vooral ook moet worden vastgelegd op welke wijze raad, omwonenden en gebruikers doorslaggevende invloed behouden bij de ontwikkeling van het RCJEZW;

c) Dan een goeduitgewerkte projectomschrijving en goedonderbouwde kostenraming voorleggen aan de Raad;

d) Daarna ontwikkelaars (combinaties van investeerder, architect en bouwonderneming) verzoeken in het kader van een design & construct – aanbesteding plannen in te dienen voor het RCJEZW; waarbij in iedergeval de Woningvereniging Gulpen, de Woningstichting Wittem en de Woningcorporatie Woonpunt (Maastricht) zullen worden uitgenodigd deel te nemen aan deze aanbesteding;

e) Tenslotte op grond van kwalitatieve overwegingen kiezen voor het beste ontwerp.

GroenLinks-fractie,

Fractie Franssen.