Het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg heeft in verband met de huidige winterse weersomstandigheden besloten om met ingang van vrijdag 9 januari 2009 de jacht te sluiten. Het besluit is genomen na overleg met deskundige organisaties op het gebied van het faunabeheer. Ook wordt de geldigheid van ontheffingen van de Flora- en faunawet voor het doden van overwinterende ganzen opgeschort. Overige ontheffingen, onder andere voor het populatiebeheer van wilde zwijnen, blijven van kracht. Uitzondering op het jachtverbod is de jacht op konijnen bij schadegevoelige gewassen.

Alle geconsulteerde organisaties, waaronder de LLTB, de jachtorganisaties, de Faunabeheereenheid Limburg, het Faunafonds en Faunabescherming kunnen zich vinden in het voornemen om over te gaan tot sluiting van de jacht.

Op dit moment is er sprake van een periode met strenge vorst, een volledige sneeuwbedekking in de provincie en een zeer beperkte oppervlakte van open water door ijsontwikkeling. De lange termijn weersverwachting geeft aan dat er grote kans bestaat dat de winterse omstandigheden nog tot en met volgende week voortduren. De beschikbaarheid van voedsel en schuilmogelijkheden voor dieren is hierdoor zodanig beperkt dat er voldoende aanleiding is om over te gaan tot sluiting van de jacht.

Het verbod geldt voor de gehele provincie Limburg. De jacht op de genoemde soorten zouden onder normale omstandigheden tot 31 januari 2009 zijn geopend.
Mocht er voor die tijd sprake zijn van een weersverbetering dan wordt het besluit herzien.