Tijdens de laatste beschouwingen is de voorzitter van het College, de Burgemeester met het voorstel gekomen de gemeentelijke belastingen, de WOZ met 5% en de Rioolrechten met 13%, te verhogen. Onze fractie heeft toen al aangegeven hier niet mee te kunnen instemmen. “Toen U als Burgemeester een jaar geleden de portefeuille van financiën overnam had onze fractie daar een goed gevoel bij.” Wij hadden de verwachting, dat er voor de burgers positieve en aan de tijd aangepaste ontwikkelingen zouden gaan volgen.
Onze fractie was daarom zeer teleurgesteld bij de laatste begrotingsbesprekingen met meer dan stevige verhogingen van de gemeentebelastingen tot ver boven de index geconfronteerd te worden. Tegen de achtergrond van de huidige financiële ontwikkelingen hadden wij niet anders dan maatwerk verwacht. Niet alleen thans, maar ook toen was duidelijk, dat de huizenmarkt stagneert. De burgers, die hun huizen verkopen, doen dit tot ver onder de taxatiewaarde.

Wij vragen ons af nu het zo slecht gaat met de huizenmarkt of de getaxeerde WOZ-waarden van enkele jaren geleden, toen de bomen nog de hemel in groeiden, nog wel met de werkelijkheid overeen komen en of de daarop gebaseerde gemeentelijke belastingen daarom ook nog wel reëel zijn. Onze fractie denkt van niet. Wij denken dat de gemeente de onrust onder de burgers ten aanzien van de financiële toekomst alleen maar vergroot, door bij de lasten, die zij van haar burgers vraagt, niet naar de huidige ontwikkelingen te kijken. Daarom verbaast het onze fractie, dat de portefeuillehouder van financiën zich thans in een diep stilzwijgen hult.

Wij hadden juist van hem verwacht, dat hij thans met maatwerk komt en met plannen over een mogelijke hertaxatie van de WOZ-waarden van de huizen en of een aanpassing van de te innen belastingen niet op zijn plaats is. Omdat een dergelijk signaal onze fractie niet bereikt, vragen wij het College en de portefeuillehouder om hierover op korte termijn met een standpunt, met plannen, te komen. Een standpunt dat niet alleen door onze fractie maar ook door onze burgers, zoals wij dagelijks ervaren, met meer dan grote belangstelling zal worden ontvangen.