Fractievoorzitter Piet Franssen spreekt  van; “een pas omgeploegde akker”, de gemeente is laks en zorgt voor onhoudbare situaties! Fractie Franssen was woudend op de gemeente Gulpen- Wittem over de ontstane situatie op de begraafplaats in Gulpen.

Ondanks het feit, dat onze fractie het college al via een aantal brieven gewezen heeft op de onhoudbare situatie op de nieuwe begraafplaats van de gemeente met steeds het dringende verzoek de problemen op te lossen, moeten wij constateren, dat de situatie niet verbeterd is, eerder verslechterd is.

Het college hebt diverse oplossingen aangedragen, die zoals nu blijkt geen oplossing voor de problematiek bieden. Ons blijven voortdurend vele en trieste klachten van  inwoners bereiken, die hun dierbaren, die daar begraven liggen niet meer kunnen bezoeken vanwege het feit, dat ze wegzakken in de modder!

En ook tijdens en na begrafenissen, waarbij natuurlijk veel mensen van buiten onze gemeente aanwezig zijn om een dierbare de laatste eer te bewijzen, spreken deze mensen er schande van, dat men na de plechtigheid op de begraafplaats naar huis gaat alsof men door een geploegde akker heeft gelopen. Dat het terrein drassig is, wisten we bij de aanleg. Dus zijn maatregelen vanzelfsprekend. De begraafplaats maakt thans ook nog een zeer rommelige en onopgeruimde indruk. Dit wordt mede veroorzaakt door een toenemend aantal molshopen die overal verschijnen.

Een begraafplaats is nu juist een plaats, die, zoals er vele anderen zijn, voor de gemeente een uithangbord moet zijn. Zoals men omgaat met de dierbaren, zo gaat men ook om met ………..! Een bezoek aan deze begraafplaats laat ten aanzien van onze gemeente niet bepaald een positieve indruk achter.

Voor onze fractie is de maat nu vol, zeker na de onlangs gehouden begrotingsvergaderingen, waarbij het college vroeg om verhoging van de gemeentelijke belastingen, teneinde haar ambitieuze plannen rond het nieuwe sportcomplex met vele miljoenen mogelijk te maken, terwijl men nog geen luttel bedrag over heeft voor de vele dierbaren, die in het verleden hun schouders gezet hebben onder deze gemeente.  Dit is voor ons een onverteerbare zaak.

Onze fractie is van mening, dat met een klein bedrag de problemen goed verholpen kunnen worden, zodat de mensen hun dierbaren weer op een fatsoenlijke manier kunnen bezoeken. Wij denken dat de aanleg van grindpaden een adequate oplossing is.

En ook de aanpak van de mollenoverlast, eventueel met behulp van een gespecialiseerd bedrijf brengt een oplossing zonder daarbij de dieren te moeten doden. De oplossing ligt hier naar mening van onze fractie in maatregelen de dieren te verdrijven.

Fractie Franssen is door de gemeente Gulpen – Wittem, bij monde van wethouder Bormans (CDA) in het gelijk gesteld over de geuite kritiek op de begraafplaats in Gulpen. Wethouder Bormans is naar aanleiding van ons schrijven aan de slag gegaan met €180.000 om de situatie begin volgend jaar te verbeteren. Zodat mensen hun dierbaren weer kunnen opzoeken. De boze brief van onze fractie heeft succes gehad, als fractie zijn wij tevreden met deze toezegging en zullen wij de omstandigheden en de verbeteringen nauwlettend  volgen en indien nodig verdere reacties aan het College verstrekken.

Het oorspronkelijke ontwerp van de aan de Oude Maastrichterweg in Gulpen gelegen algemene begraafplaats kent slechts weinig paden. De meeste graven zijn hierdoor uitsluitend bereikbaar door over het gazon te lopen. Dit leidt regelmatig tot klachten van bezoekers, vooral bij natte weersomstandigheden. Fractie Franssen heeft van de bezoekers veel klachten ontvangen en de gemeente verzocht om tegemoet te komen aan deze klachten. De gemeente  heeft opdracht gegeven aan een adviesbureau om een nieuw inrichtingsplan voor de begraafplaats op te stellen.

Uitgangspunten hierbij waren dat het karakter van de landschappelijk aangelegde begraafplaats moest worden gehandhaafd en dat een goede bereikbaarheid van de graven bij vrijwel alle weersomstandigheden gegarandeerd moest zijn.

Dit plan is gereed en voorziet in hoofdzaak in de aanleg van paden naar alle graven. Het zal gefaseerd worden uitgevoerd. In week 20 wordt gestart met de eerste fase. In deze fase worden paden aangelegd op het reeds in gebruik zijnde gedeelte van de begraafplaats.

Door de geringe onderlinge afstand van de graven is het hierbij onvermijdelijk dat deze paden gedeeltelijk op de graven komen te liggen. Later dit jaar zullen enkele paden op het nog niet in gebruik zijnde gedeelte van de begraafplaats worden aangelegd. Hier zullen de graven verder uitelkaar worden gelegd, waardoor de paden niet meer op de graven komen te liggen. Om dit mogelijk te maken zal een deel van de beplanting worden verwijderd. De volgende fasen zullen naar behoefte worden uitgevoerd, afhankelijk van het tempo waarmee nieuwe grafvelden in gebruik zullen worden genomen.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zal al het mogelijke worden gedaan om de overlast voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken. Naar verwachting zullen de werkzaamheden van de eerste fase ongeveer een maand duren.