Fractie Franssen heeft bedenkingen bij de benoeming van de twee nieuwe commissarissen van het NV Vrijetijdscentrum. Wij hebben daarom samen met oppositiepartner GroenLinks vragen gesteld aan het College over de gang van zaken m.b.t. de benoeming van deze commissarissen. Volgens ons zijn beiden heren nauw betrokken bij een aantal projecten van de gemeente Gulpen – Wittem en willen wij weten in hoeverre de onafhankelijkheid gewaarborgd is. Ook willen wij inzicht krijgen in de staat van dienst van beiden commissarissen gezien het hier een belangrijke functie voor de gemeenschap Gulpen – Wittem betrekt. Daarbij zijn ons nog een aantal zaken opgevallen die u ook in onderstaande brief die gisteren naar het College is gestuurd, kunt lezen.

Op 22 mei j.l. heeft de raad het college de opdracht gegeven één dan wel twee extern(e) onderzoek(en) te laten doen naar de toekomst van het zwembad Mosaqua. Eén en ander conform het amendement-Hendriks/Disse. Sinds dat besluit heeft de raad niets meer mogen vernemen over het verlenen van de onderzoeksopdracht(en) en de voortgang van het c.q. de onderzoeken.

Wij hebben het College gevraagd de volgende vragen conform artikel 37 van het Reglement van Orde te beantwoorden:

1. Hoe luidt de exacte formulering van de onderzoeksvragen zoals die bij de “externe partijen” (startnotitie (BP/071), laatste alinea pag. 3) is “uitgezet”?

2. Aan welk bureau c.q. welke bureaus is opdacht gegeven het c.q. de onderzoeken uit te voeren?

3. Wanneer kunnen de onderzoeksresultaten en de adviezen worden verwacht?

4. Bent u bereid de raad in kennis te stellen van de resultaten en adviezen, zodra u deze hebt ontvangen?

Door middel van een persbericht heeft het College gisteren, 9 december 2008, bekend gemaakt dat het als enig aandeelhouder de heren K. Lindenbergh en R. Kramer heeft benoemd als commissaris bij de NV Vrijetijdscentrum Gulpen e.o. (NV VTC). En dat  he College hett daarbij wil houden qua aantal leden van de Raad van Commissarissen (RvC). Ook hier hebben wij een aantal vragen bij:

5. Is het niet zó dat de RvC volgens de geldende statuten uit tenminste drie leden moet bestaan?

6. Kunt u ons laten weten over welke specifieke kwaliteiten de heren Lindenbergh en Kramer beschikken die hen in uw ogen geschikt maken om als commissaris te fungeren bij de NV VTC?

7. Zijn er met de beide nieuwe commissarissen gesprekken gevoerd dan wel afspraken gemaakt over de uitgangspunten die zij dienen te hanteren als het gaat om de toekomst van Mosaqua?

8. Is het juist dat de heer K. Lindenbergh (die kennelijk de heer H. Teuns is opgevolgd als directeur van Adhara BV; zie www.adharabv.nl ) tot enige tijd geleden deel uitmaakte van de Raad van Bestuur van Sevagram?

9. Als het antwoord op vraag 8 “ja” is: Is het juist dat de heer Lindenbergh in zijn tijd bij Sevagram betrokken was bij de exploitatie van het Zorghotel “De Heerenhof” in Mechelen?11. Is het juist dat de heer Lindenbergh (ook) commissaris is bij de Rabobank, de “huisbank” van de NV VTC?

10. Is het juist dat Adhara Projectontwikkeling BV in de ‘monumentale’ (voormalige) brandweerkazerne te Mechelen, onder de naam ‘Johanniterhof Mechelen’ 5 luxe woningen, met ernaast 22 luxe appartementen realiseert?

11. Is het juist dat de heer Lindenbergh ook commissaris is bij de Rabobank, de huisbank van het NV VTC?

12. Hoe denkt de door u benoemde heer Lindenbergh zijn onafhankelijkheid als commissaris van de NV VTC te kunnen waarmaken? En hoe denkt u als aandeelhouder die onafhankelijkheid te kunnen waarborgen?

13. Is het juist dat de heer R. Kramer (zoals de naam van zijn bureau: “Kramer Executive Management” doet vermoeden) ook inzetbaar is als interim-manager?

14. Is het juist dat de heer Kramer een nauwe persoonlijke band heeft met een medewerker van onze Gemeente, die o.a. belast is met het zo goed mogelijk over het voetlicht brengen van het beleid van uw college en wethouder Verhoeven inzake de NV VTC?

15. Hoe denkt de door u benoemde heer Kramer zijn onafhankelijkheid als commissaris van de NV VTC te kunnen waarmaken? En hoe denkt u als aandeelhouder die onafhankelijkheid te kunnen waarborgen?