Op 30 oktober hebben wij gezamenlijk met de fractie GroenLinks in een speciaal daarvoor belegde vergadering met de fractievoorzitters gevraagd
voor openheid rond de kwestie. Daar waar het College ons geheimhouding wilde opleggen om ons te informeren over de kwestie pleitte wij juist voor openheid,
om duidelijkheid te scheppen voor zowel de Raad als de betrokkenen. Het College wilde hier echter geen medewerking aan verlenen, omdat het om personen ging.  Daarop is door beide fractievoorzitters besloten de vergadering te verlaten. Wij als fractie wensen een open politiek naar de burger toe te spelen en eisen daarom ook volledige openheid over de gang van zaken. De uitlatingen van de wethouder zijn voor ons des te meer een reden waarvoor volledige openheid gewenst is, daar personen beschadigd zijn in de media en er van geheimhouding geen sprake meer kan zijn.

Na het verlaten van de besloten vergadering hebben wij gezamenlijk met de fractie GroenLinks een brief geschreven naar het College met het verzoek nogmaals openheid te verstrekken. Tot op de dag van vandaag hebben wij hier geen reactie op ontvangen. Wij hebben vandaag, 9 december met de wetten die ons daartoe reiken (artikel 44 van het Reglement van Orde en artikel 169 van de Gemeentewet) opheldering gevraagd en willen van het College weten wat de redenen zijn voor het ontslag en de aanleiding om de twee leden van de Raad van Commissarissen van het NV Vrijetijdscentrum te ontslaan.

De twee overgebleven leden van de Raad van Commissarissen die op 13 februari 2001 zijn aangesteld, zijn op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 oktober mondeling ontslagen. Tot op de dag van vandaag hebben de oud-commissarissen de conceptnotulen van deze vergadering nog niet mogen ontvangen. Wel is via de directie van het NV Vrijetijdscentrum kenbaar gemaakt dat het vertrouwen is opgezegd. De heren in kwestie kunnen hier en volgens onze fractie terecht geen genoegen mee nemen. Volgens onze fractie is er in de afgelopen jaren geen sprake geweest van afnemend vertrouwen en dit is zeer zeker niet kenbaar gemaakt aan ons als Raadsfractie.  Volgens de uitlatingen van Wethouder Verhoeven in de pers zouden de leden zijn vastgeroest en heeft hij kwetsende en beschadigde uitlatingen naar de commissarissen toe verspreid in de media. Wij als fractie willen van het College volledige openheid over de gang van zaken.

Deze handelswijze van het College zorgt voor een obstructie van de controlerende functie die de Raad heeft. Wij als fractie tolereren deze instelling van het College dan ook niet en hopen dat het College inziet dat deze handelswijze niet correct is. Wij hopen u als burger zo snel als mogelijk duidelijkheid te kunnen geven over de gang van zaken en hopen dat de oud-leden van de RvC niet nogmaals kwetsend in de media zullen verschijnen, daar het College deze al in de media beschadigd heeft.

De twee personen in kwestie eisen van het college het volgende:

– een schriftelijk ontslag, met motivatie

– een getuigschrift van bekwaam handelen

– een rectificatie naar de personen, de Raad en de pers over de uitlatingen van wethouder Verhoeven.