Het persbericht in het Limburgs Dagblad van hedenmorgen heeft ons verbaast, nu duidelijk is dat het zwembad Mosaqua niet op tijd kan worden opgeleverd omdat de uitvoering van diverse werkzaamheden niet tijdig gereed zijn, terwijl e.e.a. thans onder regie van een extern bureau plaats vindt. Wij als fractie zijn zeer kritisch m.b.t. de nodige renovatie rondom het zwembad Mosaqua. Als fractie hebben wij dan ook per direct besloten schriftelijk via artikel 37 vragen voor te leggen aan het College van Burgemeester en Wethouders. Hieronder vindt u de brief en het vandaag gepubliceerde krantenartikel.

Waarom is gekozen voor een extern bureau terwijl in het verleden de werkzaamheden werden uitgevoerd door de gemeente samen met de technische dienst van het zwembad ?

Kunt U ook aangeven welke extra kosten zijn gemoeid met het inhuren van een extern bureau en welke de eventuele voordelen hiervan zijn ?

De ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat steeds binnen de gestelde termijn en binnen het beschikbare budget de werkzaamheden werden uitgevoerd  waarom nu deze verandering in uitvoering ?

Wij zouden dan ook gaarne vernemen welke de redenen zijn voor de overschrijding van de termijn waarbinnen de werkzaamheden gerealiseerd moesten worden ?

Ook zouden wij gaarne vernemen of er zoals gebruikelijk een uiterste termijn als opleverdatum met boetebeding in de overeenkomst  voor de werkzaamheden is opgenomen ?

Kunnen de werkzaamheden binnen het beschikbare krediet worden uitgevoerd of heeft er overschrijding van het budget plaats ?

Ook willen wij van uw college vernemen wie voor het verlies van inkomsten, die door het later opengaan van het zwembad  ontstaan,  verantwoordelijk is en wie deze kosten draagt ?

Is dat de aannemer van het werk of het verantwoordelijk bureau dat de werkzaamheden coördineert of de gemeente ?

Ook zouden wij gaarne van uw college vernemen  of de werkzaamheden aan de sporthal reeds zijn opgeleverd ?  Ons bereiken berichten dat de hal nog steeds niet tot tevredenheid van de gebruikers is opgeleverd.

Kunt U ons mededelen wanneer het zwembad nu wel opengaat en hoe groot het extra verlies aan inkomsten voor het niet tijdig opengaan van het bad bedragen ?

Wethouder Verhoeven heeft wat dat betreft iets uit te leggen. Hij heeft immers gezegd dat nu de regie in handen van een extern bureau is gelegd alles veel beter en sneller zou verlopen.

Uw antwoorden zien wij binnen de gestelde termijn tegemoet.

Gaarne ook een afschrift van deze brief versturen aan de raadsleden en rtg-leden.

Fractie Franssen