Op donderdag 20 november 2008 is het nieuwe milieubeleidsplan door de gemeenteraad van Gulpen – Wittem vastgesteld. De fractie GroenLinks kwam met een 4-tal moties om Gulpen – Wittem nog groener te maken. Wij als fractie Franssen staan niet negatief over duurzame energie, maar de moties passen niet bij onze stand –en- speerpunten.

Het verbod op verbranding van snoeiafval is iets waarmee wij als fractie niet akkoord kunnen gaan. Voor boeren en grootlandbezitters is het noodzakelijk dat zij hun snoeiafval in de openlucht kunnen verbranden. Het vervoeren van het afval levert volgens ons meer milieuvervuiling op dan de  verbranding ervan. Met de ruilverkaveling in het zicht kunnen wij niet akkoord gaan met de aanpassing van deze regels.

Als fractie staan wij niet negatief tegen het onderzoek naar de mogelijkheden van een  biomassa centrale, maar de kosten die hier tegenover staan zijn te hoog om als Gulpen – wittem alleen te dragen. Wij als fractie vinden dat het onderzoek naar mogelijkheden om duurzaam met energie om te gaan perfecte mogelijkheden zijn voor de samenwerking met universiteiten te bevorderen.