Het is al weer geruime geleden dat “Het Patronaat” werd gesloopt. Vanaf dat moment was er in Mechelen geen verenigingsgebouw meer. Zaal “De Mechel” heeft lange tijd de functie van gemeenschapsaccommodatie vervuld en ook andere horecabedrijven met één of meerdere zalen boden verenigingen tijdelijk of op meer permanente basis onderdak.

De laatste jaren zijn er echter problemen ontstaan geworden door het van eigenaar/huurder wisselen van “De Mechel”. De huidige huurder kan (en/of wil) de verenigingen niet langer de zekerheid bieden dat zij steeds kunnen beschikken over een adequate verenigingsaccommodatie. Door de tijdelijke sluiting van “De Mechel” zijn de afgelopen tijd al verenigingen moeten uitwijken naar andere min of meer geschikte locaties; er gaat steeds meer tijd zitten in het reserveren van de benodigde ruimte (en soms moeten bijeenkomsten worden uitgesteld of weer verplaatst). Kortom: een onhoudbare situatie die nu al een jaar of twee de gemoederen in het verenigingsleven van Mechelen in beweging houdt.

Afgelopen maand zijn wij, fractie CDA en fractie Groenlinks in gesprek gegaan met de klankbordgroep Mechelen die ons de problemen hebben toegelicht. Zij zetten zich namens alle verenigingen van Mechelen in om een structurele oplossing te verkrijgen in Mechelen. Tijdens deze bijeenkomst bleek dat de nood voor een oplossing hoog is en dat Mechelen absoluut niet zit te wachten op situaties die elders zijn ontstaan.


Vorig jaar (2007) is er door de verenigingen een inventarisatie gemaakt van de noden en wensen op het gebied van accommodatie. Recent nog hebben de verenigingen een soort program van eisen opgesteld waaraan een gemeenschapsaccommodatie zou moeten voldoen. Al meerdere malen zijn de verschillende gebouwen/ruimten in Mechelen bekeken op hun mogelijkheden de verenigingen onderdak te bieden. Er ligt zelfs een kant & klaar-plan van de Woningvereniging Wittem om op de parkeerplaats achter “De Heerenhof” een appartementencomplex te gaan, waarin ook plaats zou zijn voor een gemeenschapsaccommodatie.

Fractie Franssen dient dan ook (samen met Groenlinks) een amendement in voor een structurele oplosisng voor een adequate gemeenschapsvoorziening in Mechelen. Bij het aannemen van het amendement gaat de raad er van uit dat het College van B&W in nauw overleg met de verenigingen van Mechelen (verenigd in de Klankbordgroep) op de mogelijkheden gaat bekijken Mechelen een adequate gemeenschapsaccommodatie te bieden. Daarbij geldt als het randvoorwaarde het opzetten van een ook op langere termijn verantwoorde exploitatie, die niet ten koste mag gaan van de omzet en inkomsten van de plaatselijke horeca-ondernemers. Het betrekken van deze ondernemers bij het zoeken naar een adequate voorziening ligt daarmee voor de hand. De raad kan zich hierbij voorstellen dat ook de Gulpener Bierbrouwerij als gesprekspartner wordt uitgenodigd.

Bij het onderzoeken van de mogelijkheden een adequate gemeenschaps-accommodatie te kunnen realiseren hoeftpubliek-private samenwerking zeker niet op de voorhand te worden afgewezen; ook niet als dat zou betekenen dat de Gemeente zou moeten investeren in gebouwen die in particulier bezit zijn.

Bij het aannemen van het amendement gaat de raad er bovendien van uit dat het College van B&W op een zo kort mogelijke termijn komt met een startnotitie waarin de verschillende mogelijkheden (alternatieven) qua gebouwen/ruimten, verbouw dan wel nieuwbouw, in Mechelen aan de orde komen.

Het amendement luidt:

een bedrag van € 500.000 te bestemmen voor de gemeentelijke bijdrage aan het realiseren van een structurele oplossing voor het ontbreken van een adequate gemeenschapsaccommodatie in Mechelen;

 

en het gevolg (de kapitaalslast of anderzins) van de financiële uitwerking van dit investeringsplan op te nemen in de Begroting 2009 en in die van daarop volgende jaren.