Het College van Burgemeester & Wethouders van de Gemeente Gulpen-Wittem heeft de Raad van Commissarissen van de NV Vrijetijdscentrum Gulpen e.o. aan de kant gezet. De RvC-leden Sjef Ortmans (voorzitter) en Marcel Kessels zijn met onmiddellijke ingang ontslagen. In hun plaats komen nieuwe, door B&W te benoemen commissarissen.

Onduidelijk is nog welke gevolgen het ontslag van de RvC heeft voor de positie van de directeur van de NV Vrijetijdscentrum Gulpen e.o., Bertil Kaanen. Hij blijkt wel een spreekverbod opgelegd te hebben gekregen. GroenLinks en de Fractie Franssen hebben B&W onmiddellijk om opheldering gevraagd. In een brief verzoeken zij het college “de raad c.q. de fractievoorzitters op zo kort mogelijke termijn volledig te willen informeren over redenen voor en de aanleiding tot het ontslag van de heren Ortmans (voorzitter) en Kessels”.

Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen: “In de mededeling van het college over het ontslag van de leden van de RvC wordt helemaal geen reden genoemd. Maar uit de boodschap is wel op te maken dat Sjef Ortmans en Marcel Kessels niet uit eigener beweging zijn opgestapt.”

De voorzitter van de GroenLinks-fractie, Frans Disse: “Tegenover L1-radio verklaarde wethouder Verhoeven dat hij het vermoeden, let wel: het vermoeden, had dat de beide commissarissen het wel eens niet met hem eens zouden kunnen zijn over het toekomstscenario van Mosaqua. Dat is kennelijk de reden voor hun ontslag.”

Met het ontslag van de RvC wordt een volgend hoofdstuk toegevoegd aan het dossier-Mosaqua. Enige tijd geleden weigerde B&W van Gulpen-Wittem een rapport (“Mosaqua in optima forma”) openbaar te maken over de toekomst van het zwembad in Gulpen. Pas na lang aandringen van raadsleden en een tweetal verzoeken op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur kwam het rapport uiteindelijk op tafel. De conclusies van het rapport stonden haaks op de denkbeelden van verantwoordelijk wethouder Verhoeven. Korte tijd daarna bleek wethouder Verhoeven het zwembad te willen vervangen door een nieuw, maar veel kleiner, bad. Hij beweerde dat een dergelijk zwembad slechts 7 miljoen euro zou kosten. De directeur van de NV Vrijetijdscentrum Gulpen e.o., waaronder Mosaqua valt, Bertil Kaanen, becijferde dat een nieuw zwembad bijna het dubbele zou kosten. Daarop ging de gemeenteraad niet akkoord met de plannen van wethouder Verhoeven, en besloot tot een onderzoek naar de mogelijkheden van renovatie van het huidige zwembad. Ook over het achterstallig onderhoud dat op korte termijn moet worden gedaan, ontstond onlangs onenigheid tussen de NV en wethouder Verhoeven.

Frans Disse, voorzitter GroenLinks-fractie: “Dit lijkt mij pure machtspolitiek. Wie het niet met wethouder Verhoeven eens is, laat staan wie hem durft tegen te spreken, moet van het toneel verdwijnen. Ons zwembad is een bloedbad geworden!”

Waar Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen, aan toe voegt: “Wethouder Verhoeven is kennelijk bezig een oude rekening te vereffenen. Een aantal jaren geleden, na de fusie van Gulpen met Wittem, heeft de gemeenteraad Sjef Ortmans (uit de oude Gemeente Wittem) benoemd in de RvC van de NV Vrijetijdscentrum Gulpen e.o. (omdat tot dan toe alleen de oude Gemeente Gulpen in deze raad was vertegenwoordigd). Toenmalig raadslid Ruud Verhoeven is daarop met veel bombarie afgetreden als voorzitter van de RvC, waarna Sjef Ortmans hem is opgevolgd.”

Frans Disse:“Het optreden van B&W doet mij sterk denken aan de zuiveringen in de Sovjet-Unie ten tijde van Stalin. Eerst worden de directeur en de RvC, volstrekt ongefundeerd en aantoonbaar onterecht beschuldigd van slecht beleid, en nu moeten er dus koppen rollen. Het ontbreekt er nog maar aan dat betrokkenen worden gedwongen in het openbaar schuld te bekennen.”