Vandaag ontvingen wij van de Klankbordgroep Mechelen onderstaande brief. In deze brief  vragen de leden aandacht voor hun plannen die door wethouder Verhoeven in de ijskast lijken gezet. Ruud Verhoeven reageerde vorige week met het schrijven dat hij verbaast was dat de klankbordgroep nu opeens opheldering vraagt. In deze brief legt de klankbordgroep de werkelijke situatie uit en verzoeken ze de fracties van de Gemeenteraad de plannen mee te nemen in de begroting voor 2009.

Op 16 september 2008 hebben wij het college een brief gestuurd met  daarin schriftelijke vragen over de voortgang met betrekking tot de multifunctionele gemeenschapsvoorziening in Mechelen. Per e-mail hebben wij de reactie gekregen dat onze vragen wegens ambtelijk advies niet voor 1 oktober beantwoord konden worden.

In de door Wethouder Verhoeven afgegeven verklaring aan de pers  deze week. Stelt de Wethouder dat wij als klankbordgroep contact zouden opnemen over de gang van zaken. Dit is onjuist. Op 5 juni 2008 hebben wij in het bijzijn van een ambtenaar van de gemeente en tal van verenigingen uit Mechelen gepleit voor nieuwbouw.   De verenigingen en de klankbordgroep betreurde het dat de Wethouder zelf niet aanwezig kon, wilde zijn. Renovatie van de huidige zaal  was volgens de  gemeente geen oplossing omdat deze in particulier bezit  is  en ook de verenigingen gaven de voorkeur  aan nieuwbouw.

Met de aanwezige ambtenaar is afgesproken dat de wethouder zijn plannen  (tekeningen, locaties en een begrotingsplaatje had hij al!) verder zou ontwikkelen  en in contact zou treden met de klankbordgroep over de voortgang met betrekking tot de besluitvorming voor een nieuwe multifunctionele accommodatie.

De klankbordgroep zou op haar beurt contact houden met de verenigingen over de voortgang van het nieuwbouwproject. Verder  is afgesproken dat verenigingen die incidenteel gebruik  willen maken van de  huidige zaal zelf in contact treden met de uitbaters van de zaal. De klankbordgroep treed dus niet op als bemiddelaar tussen exploitant en de verenigingen. De reactie van de wethouder deze week in de krant bevestigt voor Mechelen dat de wethouder niet van plan is serieus naar een oplossing voor de problemen te kijken. Kijken wij hierbij ook naar de problematiek van Reijmerstok en Partij die al jaren op een ‘gouden ei’ zitten te wachten,  dan zit er voorlopig geen schot in de zaak.

Over het programma van eisen, daar kunnen wij heel duidelijk in zijn. De aanwezige ambtenaar heeft net als ons op deze avond aantekeningen gemaakt van de voorzieningen die de huidige zaal mist. Gelukkig hebben wij als klankbordgroep nog de notulen van bovenstaande bespreking (die ook de wethouder heeft ontvangen).  Maar wij wachten nog steeds op de notulen van de wethouder.

In deze notulen  staan onder andere de  volgende gebreken van de huidige zaal:
–          bied  geen garantie  voor de toekomst (particulier bezit)
–          geen veilige nooduitgang
–          geen kleedruimtes
–          geen invalide voorzieningen
–          geen goede afzuiging
–          voldoet niet aan de huidige geluidsnormen
–          voldoet niet aan (alle )brandveiligheidvereisten
–          het podium is instabiel, te klein en niet voorzien van mogelijkheden die nodig zijn om uitvoeringen te houden.
–          de geluidsapparatuur is zeer  gedateerd en defect.
–          geen mogelijkheid tot (tijdelijke) opslag
–          geen parkeerplaatsen
–          geen uitbreiding mogelijk op de huidige locatie
–          niet dagelijks beschikbaar
–          niet multifunctioneel

Wij willen het college nogmaals verzoeken te kijken naar een oplossing voor de multifunctionele voorziening in Mechelen. Wij willen het college dan ook verzoeken de plannen van de Wethouder op te nemen in de begrotingsvergadering van de Gemeenteraad die gepland staat op 6 november 2008.

Ook willen wij  het College nog de volgende vragen stellen:

–          Hoe ziet het College nu echt de (toekomst voor de) gemeenschapsvoorziening in Mechelen?
–          Wat zijn volgens het College de plannen met betrekking tot de gemeenschapsvoorziening / multifunctionele accommodatie?
–          Met de begroting 2009 in aantocht wil de klankbordgroep graag weten hoeveel geld het college beschikbaar wil stellen voor het realiseren van een multifunctionele voorziening in Mechelen?
–          Is het college bereid de plannen voor de multifunctionele voorziening / gemeenschapsvoorziening te agenderen  voor de begrotingsvergadering?
–          Is het college van plan de Raad in te lichten over de aan ons getoonde tekeningen en plannen met betrekking tot de multifunctionele voorziening?
–          Binnen welke termijn zien wij de antwoorden van ons voorgaand schrijven tegemoet?
–          Is de wethouder behalve via de pers van plan ook met de Klankbordgroep in gesprek te gaan over de ontstane situatie? En zo ja  binnen welke termijn?

De verenigingen van Mechelen en de Klankbordgroep hopen dat door deze brief een aantal problemen verholpen worden en wij gezamenlijk met het College en de Raad een oplossing kunnen creëren voor de toekomstige multifunctionele voorziening in Mechelen.

Hoogachtend,

Klankbordgroep Mechelen