Alle fracties in de raad van de Gemeente Gulpen-Wittem zijn het er inmiddels over eens dat café annex zalencomplex “A Gen Ing”  het verenigingsgebouw van Reijmerstok moet worden.

Enkele weken geleden vroegen GroenLinks en de Fractie Franssen het college van burgemeester en wethouders in een brief “spoorslags in gesprek te gaan met de verenigingen van Reijmerstok (…) en de eigenaar die het café annex zalencomplex “A Gen Ing” nu te koop aanbiedt; en op zoek te gaan naar particuliere investeerders, in welke vorm dan ook, die bereid zijn een helpende hand te bieden.”  Kort daarop werd bekend dat John Halmans, de directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, bereid is Reijmerstok te hulp te schieten. Hij heeft daartoe bij B&W een“heel concreet”  actieplan ingediend. Ook de coalitiepartijen (Balans, CDA en PvdA) zich hierbij nu aangesloten. Zij hebben onlangs in een brief aan B&W gevraagd om te bekijken of “A Gen Ing” niet al op korte termijn beschikbaar zou kunnen komen voor de verenigingen van Reijmerstok. De nood is namelijk onverminderd hoog, zeker nu ook “De Sjmid” (al dan niet tijdelijk) is gesloten. Het College van B&W zwijgt vooralsnog in alle talen. Het enige wat wethouder Verhoeven kwijt wil is dat “je een broedende kip niet moet storen”.  Een oplossing lijkt nog steeds niet in zicht.

GroenLinks en de Fractie Franssen vinden dat het tijd is om spijkers met koppen te slaan. Daarom hebben zij voor de komende raadsvergadering (9 oktober, 19.30 uur) een motie ingediend, waarin B&W wordt opgedragen nu snel met een oplossing te komen. De andere fracties (CDA, Balans en PvdA) is gevraagd de motie te steunen.

 


De tekst van de motie luidt:

“Motie m.b.t. gemeenschapsaccommodatie Reijmerstok

De raad van de Gemeente Gulpen-Wittem, in vergadering bijeen op 9 oktober 2008,

draagt het College van Burgemeester & Wethouders op om op de kortst mogelijke termijn te komen met een concreet plan, dat het mogelijk maakt de verenigingen van Reijmerstok gebruik te laten maken van het café annex zalencomplex “A Gen Ing” als gemeenschapsaccommodatie;
en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
De raad gaat er daarbij van uit dat het College van B&W het plan opstelt in nauw overleg met de verenigingen van Reijmerstok, de Gulpener Bierbrouwerij en de huidige eigenaar van Beer-Eathoes “A Gen Ing” in Reijmerstok.

De raad kan zich voorstellen dat het plan voorziet in zowel een korte-termijn-oplossing (b.v. het met onmiddellijke ingang huren van “A Gen Ing”) als een structurele oplossing voor de langere termijn (waarbij ook de Gulpener Bierbrouwerij betrokken zal zijn).

Het heeft de voorkeur van de raad dat het plan in de vorm van een collegevoorstel in de vergadering van 6 november a.s. wordt voorgelegd, zodat de financiële consequenties van het plan kunnen worden “meegenomen” in de Begroting 2009 (en de komende jaren).”