GroenLinks-fractie en de Fractie Franssen zijn in het bezit gekomen van een brief van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, die tot nog toe geheim isgehouden door het College van Burgemeester & Wethouder van de Gemeente Gulpen-Wittem.
In de brief d.d. 22 mei 2008 uit de directeur van de VROM-inspectie Regio Zuid, mevrouw ir. J.G. Robberse, zware kritiek op het Voorontwerp Bestemmingsplan Buitengebied, dat B&W van de Gemeente Gulpen-Wittem eind 2007 hebben gepubliceerd. VROM-inspecteur Robbertse schrijft in de brief namens alle betrokken rijksdiensten op het voorontwerp te willen reageren.

De Minister van VROM zelf, dr. Jacqueline Kramer, heeft er overigens blijk van gegeven de tot stand koming van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de Gemeente Gulpen-Wittem met argusogen te volgen. De minister schrijft dat in een brief aan de Stichting Natuur en Landschap Gulpen-Wittem (die – zoals bekend – zich verzet tegen de aanleg van een groot sportcomplex tussen Partij en Wittem). De minister schrijft dat zij “de belangen die in het Nationaal Landschap “Heuvelland” in het geding kunnen zijn, van groot belang vind” en dat zij “deze belangen in de lijn de daarover met de daarover gemaakte afspraken met de medeoverheden” wenst “te borgen”

Enkele citaten uit de brief d.d. 22 mei 2008 van de VROM-inspectie:

De VROM-inspectie acht “het voorliggende plan” in strijd met “nationale belangen” , omdat “in het plan wordt (…) gesteld dat de agrarische belangen bij voorbaat voorop staan.  Ik adviseer u een integrale afweging van belangen te maken in lijn met het geformuleerde beleid ten aanzien van het Nationaal Landschap Heuvelland.”

(pagina 2 bovenaan)

Geconstateerd wordt dat de begrenzing van de kernen niet overal overeen komen de contouren “zoals die als uitwerking van het nationaal landschap in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg zijn vastgelegd”. En: “De met het plan gecreëerde ruim mogelijkheden voor activiteiten en bebouwing in het buitengebied – al dan niet via vrijstellingsregelingen voorzien – lijken op voorhand niet in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van het Nationaal Landschap.” Ook met betrekking tot deze aspecten ziet de VROM-inspectie strijdigheid met nationale belangen.  (pagina 2 middenin)

Volgens de VROM-inspectie wordt niet voldoende duidelijk gemaakt hoe de verrommeling van het buitengebied wordt tegen gegaan doordat in het plan ruime vrijstellingsmogelijkheden zijn opgenomen. Ook onduidelijk is “de aanwezige cultuurhistorische en landschappelijke waarden”  worden beschermd: “Een integrale visie op de omgang met de ruimte (functioneel, landschappelijk, stedenbouwkundig, architectonisch) ontbreekt, waardoor het beleid reactief en de ruimtelijke ingrepen ‘ad hoc’ en onsamenhangend worden.” Geadviseerd wordt “juist te kiezen voor een stimulerende visie om landschappelijke, ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit te behouden, te versterken en te benutten”.

(pagina 2 onderaan)

Wat betreft de beschermde historische dorpsgezichten is het voorontwerp volgens de VROM-inspectie “onvoldoende beschermend”: “Daarmee voldoet het niet aan het rechtsgevolg conform artikel 36 van de Monumentenwet 1988”, en acht de VROM-inspectie dit gedeelte van het voorontwerp eveneens in strijd met nationale belangen.

Frans Disse, de voorzitter van de GroenLinks-fractie en Piet Franssen, de voorzitter van de Fractie Franssen vinden het vreemd maar vooral kwalijk dat B&W de brief, die dus is gedateerd: 22 mei 2008, niet onmiddellijk ter kennis hebben gebracht aan de gemeenteraad. Frans Disse: “Het gaat om zeer belangrijke informatie, die een grote rol zou kunnen spelen bij de besluitvorming in de raad.” Waar Piet Franssen aan toe voegt: “Het college heeft een actieve informatieplicht ten opzichte van de raad. Dat betekent doodsimpel dat B&W wettelijk verplicht de raad tijdig op de hoogte te brengen van alle relevante informatie.”

De beide fractievoorzitters wijzen er op dat dit niet de eerste keer is dat het College van B&W informatie blijkt achter te houden. Piet Franssen:”Het lijkt meer regel dan uitzondering bij dit college.” Frans Disse: “Het geheim houden van belangrijke informatie en het niet beantwoorden van vragen begint in Gulpen-Wittem epidemische vormen aan te nemen. Als wij vragen stellen, krijgen we als antwoord dat we de broedende kip niet moeten storen of woorden van gelijke strekking. Burgemeester Bas van den Tillaar wordt steeds meer de haan, wat zeg ik: het haantje, in een hok vol broedende kippen, pardon wethouders. Maar het achterhouden van de brief van VROM spant toch wel de kroon.”

Disse en Franssen hebben B&W inmiddels verzocht de brief van de VROM-inspectie zo spoedig mogelijk aan de raadsleden te doen toekomen. Het Ontwerp Bestemmingsplan zal namelijk begin oktober a.s. ter inzage worden gelegd.