Vandaag hebben wij van de Klankbordgroep Mechelen de volgende brief ontvangen. (zie lees meer). Wij als fractie  vinden het allereerst ongelooflijk dat het college geen brieven doorstuurt waarin meer dan 2maal wordt verzocht deze door te sturen aan de Raad en de Fractieleden.  Daarbij vinden wij als fractie dat de wethouder nu eens eindelijk moet stoppen met brieven schrijven en de verenigingen van Mechelen opheldering geeft over wat hij gaat doen om Mechelen te helpen met hun problemen.

Begin 2007 ontstonden in Mechelen problemen nadat zaal de Mechel gesloten werd, inmiddels is de zaal weer incidenteel beschikbaar met dank aan de nieuwe uitbaters. Echter de zaal voldoet niet aan de eisen (brandveiligheid, podium, invalide voorzieningen, kleedruimten, buffet) en voor een deel van de activiteiten is de voorziening te klein. De klankbordgroep Mechelen doet er sindsdien alles aan om samen met de wethouder te kijken naar een toekomstoplossing. Deze oplossing leek sinds juni 2008 nabij, maar toen duidelijk werd dat zaal de Mechel weer incidenteel te gebruike was, werd het stil!

Wij als fractie zijn zeer benieuwd naar de antwoorden op deze brief. De klankbordgroep heeft inmiddels al bericht  gekregen dat het college meer tijd nodig heeft om.. (te denken) hoe de brief te beantwoorden. De gestelde termijn van 1 oktober zal dus niet gehaald worden.

In de brief geeft de klankbordgroep aan dat er door de wethouder al plannen zijn gemaakt, een begroting is opgesteld en dat de wethouder ook al partners heeft gevonden om te investeren. Vreemd vinden wij het dat het stil wordt, als de oplossing nabij is.

Hopelijk krijgt de klankbordgroep van Mechelen, de verenigingen van Mechelen en de inwoners van Mechelen eindelijk eens duidelijkheid en kunnen concrete plannen worden gemaakt zodat de gemeenschap van Mechelen weer jaren vooruit kan met een degelijke accommodatie.


Geacht College,

Vanaf maart 2007 tot juni 2008 hebben wij als klankbordgroep Mechelen diverse gesprekken gevoerd met wethouder Verhoeven, de heer Herberichs en de huidige (nieuwe) uitbaters van eetcafé – tapperij Mechiuns.

Bij dit laatste gesprek, d.d. 05-06-2008, waarbij ook een aantal verenigingen van Mechelen aanwezig waren is gesproken over een doorstart van zaal de Mechel als repetitie en uitvoeringszaal voor de  verenigingen van Mechelen. Echter is ons toen ook medegedeeld dat de  manier  voor het gebruik  van de  voorziening veranderd zou worden. Wij moesten hierbij denken  aan  bijvoorbeeld zaalhuur en dat de zaal niet elke dag tot de beschikking van verenigingen kan staan.

Echter omdat de huidige zaal niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd, hierbij valt te denken aan capaciteit, brandveiligheid, podium, invalide voorzieningen etc. Is er met de wethouder en zijn ambtelijke ondersteuning meerdere malen gesproken over een nieuw te bouwen accommodatie. De wethouder heeft aan de klankbordgroep Mechelen op 13 maart 2008 een tekening met de nieuwbouwplannen, een locatie en een kostenplaatje gepresenteerd.

Na de laatste bijeenkomst van 5 juni 2008, is er echter een lange stilte gevallen  met betrekking tot er de te realiseren nieuwbouw voor een multifunctionele voorziening te Mechelen.

Naar aanleiding van bovenstaande willen wij het College dan ook de volgende vragen voorleggen:

1)    Ziet het College de huidige oplossing als de definitieve oplossing of betreft het hier een noodoplossing?

2)    Indien het een noodoplossing betreft, zit het nieuwbouwplan dan in de ijskast? of wordt dit verder uitgewerkt tot  een definitief?

3)    Als het  volgens het college de definitieve oplossing is, is de Gemeente dan bereid te investeren in noodzakelijke verbeteringen op de korte termijn zoals bijvoorbeeld; veiligheid, ventilatie, invalidenvoorzieningen etc.?

4)    Zijn er nog contacten geweest tussen Gemeente en de mogelijke investeringspartners?
Zo ja, welke vorderingen zijn hiermee geboekt?

5)    Is er al onderzoek gedaan naar mogelijke combinatie van maaltijdvoorziening voor ouderen( zie Nota Ouderenbeleid) en dagopvang in combinatie met een nieuwe multifunctionele accommodatie?

6) Is het college voornemens de klankbordgroep Mechelen en de verenigingen te blijven informeren over de vorderingen en zullen er afspraken worden gemaakt waarbij de klankbordgroep namens de verenigingen als gesprekspartner kan optreden in de verdere ontwikkelingen rondom de gemeenschapsvoorziening te Mechelen?

Wij verzoeken u de door ons aan het college gestuurde brief ter kennisname door te sturen aan de Raad en de RTG leden van de gemeente Gulpen – Wittem.

Tot slot willen wij u vragen om uiterlijk  voor  1 oktober 2008 te reageren  in verband met de verdere plannen van de klankbordgroep en afspraken met verenigingen in Mechelen.

Vetrouwende erop dat u onze vragen zult  beantwoorden en de leden van de Raad en de burgerfractieleden zult informeren over  deze brief  zien wij uw antwoorden graag tegemoet.

Hoogachtend,

Klankbordgroep Mechelen.