Geachte voorzitter,

Wij zijn in het bezit gekomen van de brief die VROM op 22 mei 2008 (kenmerk: 2008052338/EGA/IBR) heeft gestuurd aan Burgemeester en Wethouders met als onderwerp: “Voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied”. Wij achten de inhoud van deze brief uitermate van belang voor de besluitvorming over het betreffende bestemmingsplan in de raad van onze gemeente Gulpen-Wittem. Het college heeft een wettelijke actieve en passieve informatieplicht, en wij begrijpen daarom niet waarom de betreffende brief niet ter kennis name gebracht is aan de raad. Wij verzoeken u dan ook de betreffende brief alsnog zo spoedig mogelijk aan de raadsleden ter beschikking te stellen.

Hopend op een spoedig antwoord uwerzijds,

Fractie GroenLinks
Fractie Franssen