Samen met fractie GroenLinks hebben wij vandaag opnieuw aandacht  gevraagd voor de situatie rondom de gemeenschapsvoorziening in Reijmerstok. In onderstaande brief vragen wij het college wederom om opheldering over de huidige situatie.

Allereerst willen wij het College van B&W ter toelichting graag verwijzen naar onze brieven d.d. 2 en 17 september j.l. betreffende dit onderwerp. En u als college nogmaals wijzen op uw (wettelijke) actieve  en passieve informatieplicht.

Aan het College van B & W zouden wij graag de volgende vragen willen voorleggen, met het verzoek deze vragen schriftelijk bij binnen de daarvoor bepaalde termijn te willen beantwoorden.

Wij zitten niet wederom te wachten op: ter kennisname aangenomen!

1)Heeft u dezelfde sense of urgency als wij als het gaat om het realiseren van een goede gemeenschapsaccommodatie in Reijmerstok?

2)Bent u het met ons eens dat er zich op dit moment een unieke kans voordoet met het te koop staan van Café “A Gen Ing”?

3)Bent  u bereid de handen uit de mouwen te steken om te proberen deze kans te grijpen?

4)Wat vindt u van de plannen die de directeur van de Gulpener Bierbrouwerij, de heer John Halmans, onlangs bij u heeft ingediend?

5)Biedt zijn actieplan voldoende concrete aanknopingspunten om met het plan aan de slag te gaan?

6)Bent u momenteel in gesprek met de heer Halmans?

7)Bent u momenteel in gesprek met de huidige eigenaar van Café “A Gen Ing”?

8)Bent u momenteel in gesprek met de verenigingen van Reijmerstok?

9)Volgens de informatie waarover wij beschikken, hebben wethouder Bormans en wethouder Verhoeven onlangs gesproken met het bestuur van de stichting die het gemeenschapsgebouw in Reijmerstok moet gaan beheren. Klopt dat? En wat heeft dat gesprek opgeleverd?

10)Welke problemen ziet vooralsnog opdoemen? Welke oplossingen hebt daarbij voor ogen?

11)Welke bijdrage (in euro’s) zou de Gemeente moeten leveren om het plan van de heer Halmans te kunnen uitvoeren? Hoe denkt u dat te gaan financieren?

12)Wanneer denkt te kunnen zeggen dat het plan van de heer Halmans al dan niet kan worden uitgevoerd?
Frans Disse, voorzitter GroenLinks-fractie,
Piet Franssen, voorzitter Fractie Franssen.