Met verbazing en ook verontwaardiging hebben wij kennis genomen van Uw publicatie op de gemeentepagina inzake de aanbesteding Mosaqua, waarin U de schuld van de onregelmatigheid bij de gevolgde aanbesteding geheel bij Bouwadviesbureau Breemen neerlegt en dat U, Uw handen in onschuld wast.
Allereerst is en blijft het college geheel verantwoordelijk voor elk besluit  (in dit geval het door middel van publicatie starten van een aanbestedingsprocedure en de uitnodiging om op basis van een ter inzage liggend bestek en te verstrekken inlichtingen daarop in te schrijven) dat door of namens het college genomen wordt.

Daaraan doet dus niet af dat de aanbesteding aan bureau Breemen uitbesteed wordt. Overigens het zoveelste bureau dat op kosten van de gemeenschap ingeschakeld wordt. Het lijkt er op dat het college niet meer dan als een postbode functioneert tussen enerzijds de talrijke bureaus, die ingeschakeld worden en anderzijds de gemeenteraad. Van eigen inbreng is nauwelijks nog sprake.

Schande dat de eigen onkunde dan ook nog eens op het bureau afgeschoven wordt.

 

Overigens kunnen wij ons op geen enkele wijze voorstellen dat bureau Breemen eigenhandig en zonder overleg met de gemeente besluit om in het bestek een gedeelte van het werk van de aanbesteding uit te zonderen en in strijd met alle aanbestedingsregels reeds op voorhand aan een met name genoemd bedrijf (Lotec) gunt. Veeleer lijkt het zo dat het college of een collegelid het bureau opdracht gegeven heeft om ten faveure van Lotec  andere bedrijven bij de aanbesteding buiten spel te zetten. En als dit laatste zo is, dan komt daarmee tevens het vraagstuk van de integriteit, waarmee door het college steeds zo hoog opgegeven wordt, in het geding.

Gaarne vernemen wij dan ook op zo kort mogelijke termijn Uw antwoord op de onderstaande vragen:

  1. Bent U van mening dat het college verantwoordelijk is/blijft voor de aanbesteding en de daaromtrent gevolgde werkwijze en procedure ?
  2. Bent U met ons van mening dat het onbehoorlijk is dat door U de schuld van een onregelmatigheid bij de aanbesteding afgeschoven wordt op een bureau, dat in opdracht van de gemeente bij een aanbesteding ingeschakeld wordt en zo ja of het dan niet gepast is om openlijk en zeker richting bureau Breemen het boetekleed aan te trekken?
  3. Kunt U ons gedetailleerde en door ons nader te verifiëren informatie (ook van de kant van Lotec en Mosaqua) over de gevolgde werkwijze bij de aanbesteding verschaffen en dan met name over de wijze waarop de bevoorrechte positie van Lotec in het aanbestedingsbestek tot stand gekomen is

Op basis van Uw stellingen en te leveren informatie zullen wij ons beraden over eventueel verder te nemen stappen, waaronder de vraag of onderzoek naar de integriteit van de betrokken bestuurder(s) geboden is.

Wij verzoeken u tevens deze brief in afschrift aan de leden van de Raad en Burgerfractieleden te sturen.

Hopende op een spoedig antwoord op de door ons gestelde vragen.

Namens de Fractie Franssen:

Fractie voorzitter, Piet Franssen.

Raadslid, Jo Nix.

Raadslid, Roel Ronken.