Al geruime tijd wordt onze gemeente bestookt met aanvragen voor de plaatsing van telecommunicatie zendmasten. Zo ook in Partij – Wittem. Nadat in augustus 2008 een aantal fracties en de inwoners van de kern massaal hun ongenoegen hadden guit. Besloot het college af te zien van de plaatsing van deze zendmast. Het college gaf toen de volgende redenen hiervoor:

-Aantasting van het 5-sterrenlandschap;
-Afkeuring door de welstandscommissie;
-Massaal verzet van de inwoners van Partij – Wittem
-Ontbreken van draagvlak

Het college was toen bereid in gesprek te gaan met de aanvrager om te zoeken naar een alternatieve locatie. Echter  in mei van 2009 heeft Fractie Franssen kennis genomen van een vergunningverlening voor het plaatsen van een zendmast aan de Partijerweg in Partij en de vrijstelling hiervoor in het bestemmingsplan.

Deze tactische overal is niet goed gevallen bij de inwoners van Partij – Wittem en bij ons als volksvertegenwoordigers. Wij vroegen ons dan ook af waarom het college heeft volstaan met bekendmaking achteraf  via de gemeentelijke communicatiekanalen. Wij betreuren het dat het college niet vooraf de raad op de hoogte heeft gebracht van dit besluit en de redenen die aanleiding daartoe gaven.

Ook moeten wij constateren dat de inwoners van Partij, die eerder al door handtekeningenacties, insprekers en brieven hun beklag hebben gedaan, nu geen bezwaar hebben kunnen maken tegen de vergunning. Mochten zij nog bezwaar hebben willen maken dan hadden zij naar de rechter moeten gaan om beroep aan te tekenen,  zonder dat zij daarbij de gelegenheid hebben gehad het college op andere gedachten te brengen.

Nadat het college eerder ook al voorstander bleek van het plaatsen van een zendmast op de Gulpenerberg, maar dit wegens technische redenen niet mogelijk was, heeft het college nu deze oplossing  bedacht. Waarbij voor de volksvertegenwoordiging niet te beoordelen was of de bezwaren van dien technische aard waren, of dat ons iets voorgehouden is.

Fractie Franssen heeft geprobeerd het college nog op andere gedachten te brengen en op zijn minst de aangevoerde technische bezwaren door een deskundige te laten beoordelen en te bezien of voor de bezwaren bij het voortschrijden van de technische ontwikkelingen inmiddels niet een oplossing gevonden kan worden.  Helaas werd hier geen medewerking aan verleend.