Aan het College van B en W, de leden van de gemeenteraad van de gemeente Gulpen-Wittem

Gulpen, 12 juli 2008
Conform: Artikel 37
Betreft: Sportaccommodatie SV Slenaken

Vol verbazing hebben wij kennis genomen van de column van dhr. Leo Jaspers in de Trompetter van 9 juli 2008, waarin wethouder Verhoeven antwoord geeft op de vraag waarom SV Slenaken geen ingrijpende aanpassing aan haar sportaccommodaties mag doorvoeren. In de beantwoording van deze vraag beargumenteert wethouder Verhoeven dat hangende het besluitvorming rondom het nieuwe accommodatiebeleid het geld alleen nog mag worden geïnvesteerd in het reguliere onderhoud.

Wij hebben het vastgestelde accommodatiebeleid uit de raadsvergadering van 22 mei erop nageslagen en hebben geconstateerd dat het door de gemeenteraad vastgesteld accommodatiebeleid een aantal uitgangspunten bevat, waaronder:

Zelfstandigheid van de verenigingen
De gemeente werkt faciliterend en ondersteunend
Er moet een match zijn tussen vraag en aanbod
Wij realiseren een netwerk van voorzieningen
Leefbaarheid
Eén goede voorziening per kern
Clustering wordt niet uitgesloten
Betaalbare voorzieningen behouden en realiseren

In dezelfde raadsvergadering merkte raadslid Sangers (CDA) het volgende op: “Twee kernen hangen er volgens mij in dit stuk wat bij, gezien de geografische ligging. Dit zijn Slenaken en Epen. Beide kernen beschikken mijns inziens over een adequate accommodatie, er is voldoende draagvlak binnen deze kernen en er is geen acute noodzaak tot clustering of gesprekken met andere kern, daar waar in andere deze noodzaak groter is. Ik ben bang dat deze twee kernen kind van de rekening worden en geen handen en voeten kunnen geven aan dit stuk.”

Ons inziens heeft dhr. Sangers prima verwoord wat er op dit moment in de kern Slenaken aan de hand is. SV Slenaken is zelfredzaam en wil graag investeren in een hoodwaardige accommodatie, maar er is geen vanuit de SV Slenaken geen directe behoefte aan uitwijk naar een centrale accommodatie en heeft geen interesse in clustering. Daarnaast draagt SV Slenaken bij aan de algemene leefbaarheid van de kern Slenaken en is een zelfstandig opererende voetbalclub.

 

Gezien deze ontwikkelingen en de reactie van Wethouder Verhoeven hebben wij de volgende vragen:

1.Wanneer is de aanvraag van de SV Slenaken tot uitbreiding van de accommodatie binnen gekomen?

2.Wat is de reactie van het college op het verzoek precies geweest?

3.Was dit een beslissing van het gehele college?

 

4. Waarom is de raad niet op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in Slenaken en de aanvraag, met name in het licht van de ontwikkelingen met betrekking tot het accommodatiebeleid?

5. Is het de bedoeling dat SV Slenaken geen accommodatie mag uitbreiden/verbouwen, maar wordt SV Slenaken genoodzaakt deel te nemen aan de centrale sportaccommodatie?

6.  Hoe is hierover met SV Slenaken gecommuniceerd?

7. In hoeverre zijn de ontwikkelingen in Slenaken in lijn met wat Dhr. Sangers heeft gesteld in de raadsvergadering van 22 mei?

8. Is het mogelijk dit onderwerp te agenderen voor het komende seniorenconvent en van daaruit naar het komende Ronde Tafel Gesprek?

Wij hopen op een spoedige reactie uwerzijds!