Stichting Natuur & Landschap Gulpen – Wittem heeft begin deze maand aan alle bewoners van de kernen Partij en Wittem een brief verstrekt. Wij als Fractie Franssen zijn het geheel eens met deze stichting en willen middels dit bericht dan ook de aandacht vestigen op deze brief.

Inleiding

Een meerderheid van de gemeenteraad van onze gemeente Gulpen-Wittem heeft dit voorjaar de aankoop van een groot akkerperceel ten westen van Partij goedgekeurd. Het huidige college van B & W c.q. de coalitie (PvdA, CDA en Balans) is van plan om hier in de nabije toekomst een grootschalig gemeentelijk sportcomplex te realiseren.

Gelijktijdig met de aankoop van het perceel is het “nieuwe accommodatiebeleid” gepubliceerd.

De kern van dit nieuwe accommodatiebeleid is clustering. Men wil, om kosten te besparen, een hoop voorzieningen weg halen uit de dorpskernen en deze concentreren op enkele plaatsen in de gemeente.

Na de presentatie van deze plannen eind 2007, is begin van dit jaar de stichting “Natuur & Landschap Gulpen-Wittem” opgericht (was voorheen de actiegroep Natuurbehoud Partij). Deze stichting verzet zich tegen de plannen samen met een aantal partners, o.a. de oppositiepartijen Groen Links en Fractie Franssen. Daarnaast heeft de stichting de steun van een groot aantal lokale en nationale instanties en verenigingen, welke betrekking hebben op natuur en landschap (o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Limburgs landschap, Natuurhistorisch Genootschap Limburg, IVN en de Milieufederatie Limburg).

Behoud van sport, cultuur en leefbaarheid in de dorpskernen

Hebt u zich al gerealiseerd dat door de plannen de verenigingsziel en de saamhorigheid uit de kerkdorpen worden ontrokken? Dat de unieke identiteit van de verschillende dorpen verloren zal gaan door deze clustering van sport en cultuur? Dat door het aangekondigde beleid de aandacht van de huidige, nijpende problematiek van de diverse dorpskernen wordt afgeleid?

In de dorpskernen is de behoefte aan een gemeenschapsvoorziening aanwezig!

Wij als stichting en de oppositiepartijen van de gemeenteraad, pleiten voor behoud van de leefbaarheid in iedere dorpskern in de gemeente Gulpen-Wittem. Ieder dorp heeft een eigen gezicht dat onder meer bestaat uit gebruiken en tradities. Bij tradities horen verenigingen die deze tradities in ere houden en daarmee een sociale en bindende functie vervullen in een dorpskern. Wij vinden het niet goed dat deze verenigingen straks ‘hun’ dorpen moeten verlaten om o.a. op deze locatie in Partij sport te gaan beoefenen en/of hun culturele activiteiten uit te voeren.
Wat wil de stichting Natuur & Landschap Gulpen-Wittem:

–          Behoud van natuur en landschap in en rond dit gebied en in de gemeente.

–          Geen grootschalig sportcomplex in Partij onder het mom van vergrijzing en kosten besparing. Zeven miljoen voor een sportcomplex lijkt niet echt een besparing!

–          Tegemoetkoming aan de huidige, dringende behoeften van de dorpskernen, denk o.a. de gemeenschapsvoorzieningen te Mechelen, Epen, Reymerstok en Partij.

Wat moet er volgens ons in Partij gebeuren:

–          Snelle renovatie en verbouwing van gemeenschapshuis A ge Wienhoes. Er is al jarenlang geld gereserveerd voor de gemeenschapsvoorziening in Partij. Het wordt  hoog tijd dat er een multifunctioneel gebouw komt met een repetitieruimte voor de fanfare en een onderkomen voor alle verenigingen die ons dorp rijk is: de carnaval, de toneel, de volleybal, de ouderen, de hobbyclub en andere dorpsgroeperingen.

–          Een multifunctionele gemeenschapsvoorziening die ook (nieuwe) mogelijkheden biedt voor de basisschool te Partij.

–          Behoud en ondersteuning van de goede en mooi gelegen sportaccommodatie van

VV Partij ’33 (het mooiste voetbalveld van Nederland), zodat deze bloeiende

vereniging in de toekomst niet door clustering verdwijnt.

Behoud van Natuur en Landschap

Er wordt wel eens in Partij en omstreken gezegd: “het gaat maar om een simpel stukje akkerland, wat is daar nu zo bijzonder aan?”

Nu, deze akker is één van de weinige plekken in het Selzerbeekdal die nog vrij is van verstedelijking en industrie. Denk maar aan het tankstation Wittem, de voormalige veiling aan de rijksweg (huidige “woonboulevard”), de bebouwing in Wahlwiller en Nijswiller en niet te vergeten de bebouwing en vooral de nu in ontwikkeling zijnde nieuwbouw aan de oostkant van Gulpen.

Verder bevindt deze akker zich op een uniek en strategisch punt: aan de zuid-westkant van dit perceel mondt de Selzerbeek uit in de Geul. De akker is dus gelegen op een locatie waar een samenvloeiing is van het Selzerbeekdal met het Geuldal.

U wilt toch ook dat de brede doorkijk in ons prachtige Geuldal behouden blijft?

Verder sluit de akker aan op een aantal unieke graften en holle wegen die zich uitstrekken tot één van Limburgs mooiste hellingbossen: Dunnenbos en Schweibergerbos. Deze hellingbossen zijn al van kilometers afstand als een groene sluier aan de horizon waar te nemen en vormen samen met het groene Geuldal het “5-sterren landschap” waar we als gemeente zo trots op zijn. Het wordt niet voor niets “Nationaal Landschap Heuvelland” genoemd.

Doordat de natuur zo kort grenst aan dit akkerperceel, wordt het perceel door vele dieren en vogels gebruikt om te foerageren. Buiten de standaardbewoners treft men ook een aantal beschermde dieren aan, zoals de das, de patrijs, de gierzwaluw en de oeverzwaluw. De sterke en vrije meandering van Selzerbeek en Geul zorgt ieder jaar opnieuw voor een afwisselende vegetatie in deze beekdalen en bevordert het leefgebied van de zeer beschermde ijsvogel.

Verder zal het cultuurhistorische dorpsrand gezicht van Partij-Wittem, bestaande uit een aantal monumentale gebouwen, door deze plannen ernstig aangetast worden en zelfs gaan verdwijnen.

Kortom, een uniek stukje natuur en landschap dat behouden moet blijven voor ons en voor de generaties na ons!

Tot slot

Wij als stichting willen bij u onder de aandacht brengen wat er allemaal verloren kan gaan met de uitvoering van de sportcomplexplannen door de gemeente.

Over twee jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.

Is tegemoetkoming aan de huidige, dringende behoeften en problematiek van de dorpskernen voor u van belang? Vindt u ook dat renovatie van het gemeenschapshuis NU moet gebeuren?

Gaan de belangen van dorpsgemeenschap, natuur, landschap en cultuur ook u aan het hart?

U weet in ieder geval – gezien de politiek van de huidige coalitie van de gemeente Gulpen-Wittem – op wie u niet en op wie u wel moet stemmen!

Wilt u ons steunen, heeft u verdere tips of wilt u lid worden van onze stichting, neem gerust contact met ons op. Ook stellen wij een vrijwillige donatie zeer op prijs! (zie rekeningnr.)

Stichting Natuur & Landschap Gulpen-Wittem
Secretariaat
Partijerweg 1
6286 AJ Partij-Wittem
natuurenlandschapgw@live.nl
Rekeningnummer: 1437.92.539