Geacht college, leden van de raad

Diverse verenigingen en instanties hebben ons benaderd inzake de brief die zij hebben ontvangen met betrekking tot het besluit van het college om de collecteduur mbt collectes cq donateuracties met ingang van 1 januari 2009 te verkorten naar 1 week. Het bevreemd ons dat dit besluit is genomen zonder vooraf met verenigingen/instanties dan wel de raad of RTG leden hierover in discussie te gaan en meningen te inventariseren. Dit gevoel wordt onderstreept door de opmerking in de brief dat tegen het besluit geen bezwaar mogelijk is.

Wij willen langs deze weg ons ongenoegen met betrekking tot deze gang van zaken uiten en willen graag een aantal vragen stellen nav de verstuurde brief richting verenigingen/instanties:

  1. In de bijlage bij de brief wordt aangegeven dat steeds meer burgers klagen over het feit dat te vaak gecollecteerd wordt? Waarop wordt deze opmerking gebaseerd, is hier onderzoek naar geweest, is er een inventarisatie geweest, hebben mensen daadwerkelijk geklaagd? Graag willen wij een onderbouwing en bijbehorende bewijsvoering van deze opmerking!
  2. In hoeverre veroorzaakt het gekozen beleid voor problemen bij verenigingen/instanties? Hiermee doelen wij op het feit dat men vanaf 1 januari 2009 verenigingen/instanties in 1 week moeten collecteren, waardoor men onder grote tijdsdruk komt te staan om een kern in zijn geheel te bestrijken. Het gevolg kan zijn dat bedrijven opbrengsten uit collectes mislopen, hetgeen op den duur het financiële liquiditeit van de vereniging kan aantasten.
  3. In hoeverre is er op dit besluit geen bezwaar of beroep meer mogelijk? Deze opmerking impliceert dat een gang naar de commissie voor beroeps en bezwaarschriften dan wel de (bestuurs)rechter niet mogelijk is en dat de gemeente eenzijdig beleid vaststelt zonder partijen hierin te horen? Graag zouden wij de juridische onderbouwing voor deze opmerking willen zien, ons inziens is een gang naar de commissie voor beroeps en bezwaarschriften dan wel de (bestuurs)rechter altijd mogelijk.
  4. In hoeverre hebt u überhaupt inzicht in het feit dat alle landelijke instanties/organisaties in Gulpen-Wittem collecteren? Wellicht zijn er instanties die niet collecteren, waardoor het door u aangedragen argument van beperkte beschikbare ruimte teniet gedaan wordt.

Wij hopen op een spoedig antwoord op onze vragen.

Hoogachtend,

Jo Nix Roel Ronken Piet Franssen

Raadslid Raadslid Raadslid