PIET FRANSSEN Nummer1 van lijst 1

Al 38 jaar geleden heb ik met mijn fractie intrede gedaan in de gemeenteraad van (toen nog) Gulpen. Aanleiding: de bedreiging van de Gulperberg door het bouwen van woningen op de helling achter de Burg. Teheuxweg. En nu: zijn we weer bezig met het saneren van de Gulperberg om deze tot een natuurparel van onze gemeente te maken. Daarnaast zijn het in al die jaren de inwoners en de leefbaarheid van de dorpen geweest, die onze grote aandacht hadden en hebben. Waar ik trots op ben is dat we onze beloften steeds hebben waar gemaakt. Mensen weten wat ze aan ons hebben. Geen loze kreten maar daden. Dat geldt voor mij en de hele fractie ook voor de komende vier jaar.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

ROBBERT DAUTZENBERG Nummer 2 van lijst 1

Sinds 2010 heb ik als lid van de Fractie Franssen zitting in de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Dankzij het grote vertrouwen van veel inwoners heb ik in die jaren mooie resultaten geboekt. Met name voor de kern Mechelen, waar ik woonachtig ben, maar ook voor de andere kernen. Met name voorzieningen, die van groot belang zijn voor het gemeenschapsleven hebben mijn aandacht. Het verenigingsleven, de motor van veel gemeenschappen, draag ik een zeer warm hart toe. Maar ook de jongeren, zorg, het welzijn, onderwijs, het landschap hebben mijn voortdurende aandacht.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

ERIC MAGERMANS Nummer 3 van lijst 1

Ik ben al ruim 25 jaar lid van de Fractie Franssen. Niet actief in de gemeenteraad, maar als bestuurslid. Op die manier heb ik al die jaren een steentje bijgedragen aan het werk van de fractie. Dat is niet zonder resultaat gebleven. Zeker de laatste jaren is er in onze gemeente veel gebeurd. Iedere kern heeft de aandacht gekregen. Dat zal de komende jaren niet anders zijn. Nu ik daartoe de gelegenheid heb wil ik mijn capaciteiten ook actief inzetten binnen de raadsfractie. Daarvoor vraag ik uw vertrouwen. De zekerheid, dat de Fractie Franssen haar beloften gaat invullen, is in de afgelopen perioden bewezen.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

JO NIX Nummer 4 van lijst 1

Ik ben sinds 1990 lid van de gemeenteraad en dat al die jaren voor de Fractie Franssen. Een andere partij is voor mij niet aan de orde. De Fractie Franssen is een lokale partij, die alleen te maken heeft met belangen van de inwoners van Gulpen-Wittem en niet gebonden is aan voorschriften van een landelijk hoofdbestuur. Afgelopen vier jaar hebben we veel bereikt en tal van plannen zijn in ontwikkeling of zijn in uitvoering. We krijgen daarbij de ondersteuning van de provincie en andere organisaties. Die ziet het met Gulpen-Wittem helemaal zitten. Ook in de komende vier jaar.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

ROBERT PUTS Nummer 5 van Lijst 1

Het flora- en faunabeheer in onze regio is voor mij een belangrijk aandachtspunt. Zoals ook de belangen van de agrarische en toeristische sector mij na aan het hart liggen. Als raadslid van de Fractie Franssen wil ik ervoor pleiten, dat de controle en handhaving in het buitengebied – het kapitaal van onze gemeente – wat betreft de illegale stortingen en milieudelicten wordt verscherpt. De levensvatbaarheid van de kleine dorpen zoals Wahlwiller en Nijswiller moeten we waar mogelijk in stand houden en bevorderen. Als raadslid wil ik graag een pleitbezorger voor hen zijn zoals ik ook veel inwoners in de afgelopen vier jaar behulpzaam heb kunnen zijn. Met uw vertrouwen blijf ik dat graag doen.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

FRANK ESSERS Nummer 6 van lijst 1

Het gemeenschapsleven, de verenigingen, festiviteiten, het zijn zaken, waarvoor ik echt warm loop. Zeker als het daarbij gaat om het bevorderen van de leefbaarheid. Met veel genoegen ben ik al jarenlang actief binnen het verenigings- en organisatieleven van Stokhem en Wijlre. Dat is niet alleen leuk, maar daarvan genieten ook zoveel anderen. Zeker bij de grotere evenementen die jaarlijks worden gehouden zoals Öpke-Döpke, Koningsdag, Halloween, voetbal, carnaval en het kindervakantiewerk. Ik weet uit ervaring, dat de Fractie Franssen en wethouder Franssen Wijlre een warm hart toedragen en goed luisteren naar de wensen van de inwoners. Dat hebben de afgelopen jaren bewezen. En ik zal mij daarvoor met uw vertrouwen ten volle inzetten.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

IVO ALLELEIJN Nummer 7 van Lijst 1

Het verenigingsleven en dan vooral de schutterij liggen mij na aan het hart. Mede door het verenigingsleven ben ik ook betrokken geworden bij gemeentelijke zaken, het gemeentebestuur en de gemeentelijke politiek. Sport en verenigingen brengen het dorp, ook hier in Epen, samen en dat is heel belangrijk. In de afgelopen jaren heb ik, ook als burgerraadslid, ervaren, dat de Fractie Franssen die zaken alle aandacht geeft. Zoals ook de leefbaarheid van de dorpen en kleine kernen. Dat mensen er zolang mogelijk prettig kunnen wonen en vooral dat er ook toekomst is voor de jongeren en starters. Ik zie het als een uitdaging mij hiervoor samen met mijn fractiegenoten, in te zetten.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

PIET DOVEREN Nummer 8 van Lijst 1

In het kader van het project “Zelfsturing” heb ik mij de laatste jaren o.a. beziggehouden met een aantal projecten in onze mooie kern Slenaken. Projecten, die belangrijk zijn voor ons dorp, zowel voor de inwoners als voor onze vele gasten. Daarnaast zet ik mij met plezier in voor een aantal andere projecten, waarbij het rechtstreeks om de mensen gaat. Op uitnodiging van de Fractie Franssen neem ik nu deel aan de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart a.s. Dat ik de uitnodiging heb aangenomen is mede een gevolg van de inzet gedurende de laatste jaren van de Fractie Franssen en de wethouder voor Slenaken in het bijzonder en voor landschap, natuur en cultuur in de gemeente.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

JEF CREMER Nummer 9 op Lijst 1

Vol overtuiging heb ik besloten mij ook deze keer weer verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraad en wel op lijst 1 van de Fractie Franssen. Het wel en wee van Partij gaat mij zeer ter harte en met veel plezier ben ik ook al bijna levenslang actief binnen onze gemeenschap en het verenigingsleven. Bij al die activiteiten heb ik vele malen de ondersteuning van de Fractie Fransen en wethouder Piet Franssen ervaren. Denk ik alleen al aan zijn inzet voor ons gemeenschapshuis. Het door het Kernoverleg gepresenteerde Dorpsontwikkelingsplan werd positief ontvangen. Er staan belangrijke zaken voor onze kern op het programma.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

JOLANDA BROUWERS Nummer 10 op Lijst 1

Bij de gemeenteraadsverkiezing op21 maart a.s. sta ik opnieuw op de lijst van de Fractie Franssen, lijst 1. Dat is een bewuste keuze omdat deze partij heel dicht bij de mensen staat. Mensen, daar gaat het om. De Fractie Franssen is ook de meest stabiele partij in onze gemeente en dat al vele jaren. Onlangs hebben wij het dorpsontwikkelingsplan Ingber-De Hut gepresenteerd. Via de zelfsturing, die door de Fractie Franssen ten volle wordt ondersteund, willen we bouwen aan een fijne leefomgeving. En daarbij hoort ook een aantrekkelijk buitengebied. Aantrekkelijk voor iedereen.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

GONNIE SPEETJENS-VAN DEURSE Nummer 11 op Lijst 1

De Fractie Franssen is al meer dan 22 jaar mijn politieke ‘thuishaven’. Als lid van deze fractie ben ik vertegenwoordiger geweest in diverse commissies. Vijf jaar lang was ik lid van de commissie, die jaarlijks de voordracht doet voor de Uitstralingsprijs, die op nieuwjaarsdag door de burgemeester wordt uitgereikt. Verenigingen en sport vind ik enorm belangrijk. Niet alleen voor de leden van die vereniging, maar ook voor de gemeenschap. Wat zouden onze dorpen zijn zonder verenigingen? Ik zet er dan ook al vele jaren actief mijn schouders onder en weet mij daarbij door velen en zeker ook de Fractie Franssen en wethouder Piet Franssen ondersteund.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

FRANS DISSE Nummer 12 van Lijst 1

Ik ben niet ‘nieuw’ in de politiek. In de periode 2002-2014 was ik de voorman van GroenLinks/GROEN! En heb mij als zodanig ingezet voor een aantal waarden, die ook nu nog steeds belangrijk zijn: de natuur, het landschap, ons cultureel erfgoed van de kleine elementen in buurten en landschap tot de grote monumenten. Al deze elementen dragen bij aan een leefbare omgeving, waarin inwoners en bezoekers zich prettig en liefst gelukkig voelen. U zult zich wellicht afvragen waarom ik mij nu heb aangesloten bij Piet Franssen en zijn partijgenoten. Heel duidelijk: daaruit spreekt vertrouwen in de koers die de Fractie Franssen vaart, en in Piet Franssen als wethouder. Wat mij betreft mag de Fractie Franssen zich met recht de meest groene partij in Gulpen-Wittem noemen.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

RON GERARDS Nummer 13 van Lijst 1

Het gaat niet altijd om grote projecten. Het zijn vaak de kleine dingen, die de aantrekkelijkheid van een buurt of straat vergroten. Het is zaak dat de politiek dat ook ziet en wat dat betreft kunnen wij op de medewerking van de Fractie Franssen en de wethouder rekenen. Met steun van de gemeente konden in de Del een speeltuintje maken, zoals dat ook gebeurde in Wijlre. Onze wens, dat de Kampsweg spoedig wordt opgeknapt, is inmiddels in het wegenplan opgenomen. Dat is niet alleen verkeerstechnisch gewenst, maar zal ook de leefomgeving sterk verbeteren. Zo zijn er nog een aantal zaken, waarvoor ik met de fractie zal ijveren. Ja, ook de buitengebieden krijgen alle aandacht.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

HUB KOCKELKOREN Nummer 14 van Lijst 1

Wie in Mechelen de naam Hub Kockelkoren noemt kan steevast rekenen op de volgende vraag: welke vereniging bedoel je? Al jarenlang lid van de Fractie Franssen vindt hij verenigingen niet alleen belangrijk, nee, hij neemt er ook actief aan deel. Gemeenschappelijke deler van bijna al deze verenigingen: ze zijn belangrijk voor het dorp en de gemeenschap, ze hebben te maken met folklore en cultuur of kerk. Noemen we slechts carnavalsvereniging de Breuzelère, schutterij Sint Sebastianus, mannenkoor Lauwerkrans, de Zuid-Limburgse Schuttersbond. Maar ook al meer dan 50 jaar actief binnen FNV Bondgenoten en ook actief binnen de parochie en de werkgroep St. Josephkapel Hilleshagen.

BERT DEN TEULING Nummer 15 van Lijst 1

Ik ben een “nieuwkomer” zou je kunnen zeggen. Iemand die van het Limburgse landschap en natuur houdt en onze cultuurhistorie koestert. Voorts vind ik de sociale samenhang in een buurtschap als Elkenrade belangrijk. Over het algemeen zijn mensen die van elders komen niet goed op de hoogte van de politieke verhoudingen in hun nieuwe gemeente. Het kiezen voor een landelijke partij ligt dan voor de hand omdat deze partijen een bekend profiel hebben. Toch heb ik besloten bij de komende raadsverkiezingen op de Fractie Franssen te stemmen, sterker nog: ik sta op de lijst van de Fractie Franssen, nummer 15 van lijst 1. Mijn keuze is gebaseerd op een aantal zaken en ervaringen, die erg goed zijn voor kleine parels als Elkenrade, Eijserheide en Trintelen en omgeving.

Als u meer wilt weten, klik dan hier

MATH WENDERS Nummer 16 van Lijst 1

Math Wenders is jaren verbonden met de Fractie Franssen. Een van de werkers op de achtergrond die burgers steeds de weg weet te wijzen in de doolhof van het ambtelijk/bestuurlijk gebeuren. Al tientallen jaren is Math actief voor zowel het zaalvoetbal (ZVV Galouppe) als het tafelvoetbal (’t Tepke). Beide bloeiende verenigingen hebben menig inwoner veel sportief plezier bezorgd.