“Er ligt een bewogen periode achter ons en er zullen ook zeker nog uitdagingen op ons pad komen de komende tijd. Het vertrouwen in de coalitie is echter rotsvast. Samen met coalitiepartner Balans staan wij achter het coalitieakkoord en zullen we ons blijven inzetten voor de inwoners van Gulpen-Wittem.”

Fractievoorzitter Quinn Quadvlieg refereert aan de situatie die is ontstaan rondom het CDA Gulpen-Wittem en de gevolgen daarvan voor de Fractie Franssen, de coalitie en het college. “Vele persberichten, artikelen en andere media hebben reeds, in variërende terminologie, verslag gedaan van de ontwikkelingen binnen het CDA. Het is echter niet aan ons om te speculeren.”

Fon Kistermann
“Verschil van inzicht” is de reden die Fon geeft voor zijn vertrek bij het CDA.
Wij zijn blij met zijn keuze om niet de politiek te verlaten maar zich te willen blijven inzetten voor onze gemeente.
“Ik sta achter het coalitieakkoord en wil daar graag uitvoering aan blijven geven. Bij de Fractie Franssen was het thuiskomen, het voelt als een warm bad.” Aldus Fon.
Als fractie zijn we blij met zijn keuze zich bij ons aan te sluiten, een vertegenwoordiger van het Wijlrese met zijn ervaring en kunde vult onze fractie zeer goed aan.

Noël Buijsen
Dat naast Fon ook zeer betrokken en gemotiveerd burgercommissielid Noël Buijsen de overstap naar onze fractie heeft gemaakt versterkt onze gedachte met deze coalitie op het juiste spoor te zitten.

Balans en Fractie Franssen zetten de coalitie voort
Een intern CDA overleg tussen bestuur, wethouder en raadsfractie kwam eind september tot de conclusie dat ze haar kiezers beter konden bedienen vanuit de oppositie en door niet langer deel te nemen aan het bestuur van Gulpen-Wittem.
De wethouder nam ontslag en de raadsfractie verruilde de coalitie om oppositie te gaan voeren.
Samen met Balans behoudt Fractie Franssen de meerderheid in de raad en kan de coalitie voortgezet worden. We staan achter het bestaande coalitieakkoord en dit zal dan ook de leidraad blijven gedurende de rest van de periode. De twee oudste lokale partijen in Gulpen-Wittem hebben het vertrouwen in elkaar en de toekomst uitgesproken en vormen nu de coalitie.

Raadscommissies
Nu de samenstelling in de raad gewijzigd is zal ook de samenstelling van de raadscommissies wijzigen.
Zoals nog zeer recentelijk in het reglement van orde is vastgelegd bestaan deze commissies uit negen personen. Verder dient de verdeling van de commissieleden over de fracties een evenredig beeld van de raad weer te geven. Voor onze fractie betekent dit dat we met drie commissieleden aan de commissies zullen deelnemen.

College
Door het voortijdig vertrek van de CDA wethouder is het college, zoals burgemeester Ramaekers al aangaf, functioneel geamputeerd.
Wij als fractie hebben begrip voor de eventueel voorkomende vertragingen in bepaalde projecten.
Wel zullen we er voor blijven waken dat de juiste prioriteiten gesteld gaan worden en dat de burger niet de dupe wordt van de ontstane situatie.