Gulpen-Wittem, 24 oktober 2013 –  Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de ontwerpbegroting 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. De ontwerpbegroting voor 2014 sluit met een positief saldo van € 90.000. De meerjarenraming laat in de jaren 2016 en 2017 een begrotingstekort zien, oplopend tot € 365.000 in 2017.     

De afgelopen jaren heeft de gemeente Gulpen-Wittem de gemeentelijke financiën goed op orde gebracht. Voor het provinciebestuur aanleiding om de gemeente meerjarig repressief toezicht toe te kennen. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten niet meer de begroting en de begrotingswijzigingen vooraf hoeft goed te keuren.

In de ontwerpbegroting geeft het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen voor nieuw beleid, onder meer:

–        Deelname aan Limburg Economic Development. De economische vitaliteit hangt af van wat er op zuid-Limburgse schaal gebeurt. Daarvoor is samenwerking nodig, samenwerking tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven. De structurele lasten bedragen € 90.000.

–        De positie van starters op de arbeidsmarkt verbeteren door een aantal starters op de arbeidsmarkt de kans te bieden voor een beperkte periode een traineeship te volgen en werkervaring op te doen bij de gemeente Gulpen-Wittem. Tevens het stimuleren van ondernemerschap bij starters en bij partijen. Het gaat hierbij om € 30.000 per jaar.

–        Verhogen bijdrage aan zorgplan Natuur & Landschap IKL. Een structurele verhoging van

€ 20.730 per jaar.

–        Reconstructie Geularm Gulpen. Incidentele bijdrage € 240.000.

De meerjarenraming laat een oplopend begrotingstekort zien. Nog voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat het college van Burgemeester en Wethouders voorstellen aanbieden die kunnen leiden tot een sluitende meerjarenraming. De politieke besluitvorming is aan de nieuwe gemeenteraad samen met het nieuwe college.

De gemeente staat aan de vooravond van een flinke uitdaging. De decentralisatie van de jeugdzorg, de invoering van de participatiewet en de nieuwe zorgtaken voor langdurig zieken en ouderen vergroten het takenpakket van de gemeente aanzienlijk. Daarbij confronteert het Rijk de gemeenten met een verlaging van de algemene uitkering. In vier jaar tijd gaat op grond van de meicirculaire 2013 deze uitkering voor de gemeente Gulpen-Wittem met 8% afnemen. In 2014 moet het college besluiten nemen over de wijze waarop ze aan deze opdrachten invulling geven.

De gemeenteraad behandelt de begroting 31 oktober en 7 november aanstaande.