Het college van Gulpen-Wittem geeft de pers elke veertien dagen een uur­tje alle gelegenheid tot het stellen van vragen over genomen besluiten en an­dere in de gemeente spelende belan­gen.

Ook weekblad de trompetter met redacteur Leo Jaspers maakt hier gebruik van. Hieronder kunt u lezen welke vragen Leo Jaspers in de week van 3 september stelde aan het college. Wij als fractie Franssen werden een aantal malen genoemd over punten waarover wij ons kritisch uitten.


Schutterij Sint Paulus uit Epen krijgt nul op het rekest ten aanzien van haar subsidieaanvraag. Waarom eigenlijk?

Wethouder Verhoeven: “We houden er niet van, na gedane investering, ge­confronteerd te worden met subsi­die aanvragen.’Bij De Epense schutterij betrof het een bijdrage in de gerealiseerde nieuwe clubaccommo­datie op het schieterrein, plus een bijdrage voor het uniformenfonds. Beide items vallen tevens buiten de gangbare subsidiecriteria. Vandaar onze afwijzing.”­

Is dat laatste ook de reden voor het afwijzen van de door de ouderen aangevraagde subsidie voor het or­ganiseren van de beweegweek in oktober?

Wethouder Leurs: “Ja, ook die aan­vrage valt niet binnen de toe te pas- sen subsidiecriteria. Bovendien subsidiëren we structureel al het geven van beweegonderricht aan ouderen en wel via Sevagram.”

Volgens fractie Franssen verkeert het speelveld aan de Dr. Schepel­straat in abominabel slechte staat. Doet het college hier iets aan?

Wethouder Verhoeven: “Conform reeds jarentang toegepast beleid in­vesteert de gemeente, nadat er vol­doende draagvlak binnen de buurt of wijk is gecre6erd, bij de eerste aanleg van de speelaccommodatie. Vervol gens neemt de buurt zelf de verant­woordelijkheid voor het in goede staat houden van die speelplek. De ge­meente schiet dan wel nog te hulp met eventuele financiële bijdragen in de onderhoudssfeer. We hebben en doen in dit geval niet anders. Con­tacten met de verantwoordelijken in de wijk zijn lopende. Er zal dus heus wel een goede oplossing uit de bus komen.”

Diezelfde fractie Franssen maakt zich ook zorgen over de leefbare status van de gemeenschapszaal A Ge Wienhoes te Partij. Wat mag Partij van u verwachten?

Wethouder Verhoeven: “We zijn nog steeds in druk overleg met de men­sen in Partij, inclusief de bezwaarma­kers rond de nieuw te creëren sport­accommodatie te Partij. In dat plan komt, er ook een nieuwe gemeen­schapszaal.

Hangende de definitieve besluitvor­ming, gaan we daarom geen onnodi­ge investering Meer doen in A Ge Wienhoes. Dat neemt niet weg dat we alert,blijven op het ontstaan van ge­zondheidsondermijnende -of gevaar­lijke toestanden in dat pand.. Als we de zaak verantwoord draaiende kun­nen houden ‘met minimale investerin­gen, zullen we bekijken of we dat nog willen investeren of er helemaal de stekker uit trekker, totdat de besluitvorming rond de nieuwe accommodatie afgerond is. Ik verwacht zelf op redelijk korte termijn uitsluitsel in dit kader.

Ook de situatie rond het Dr. Ac­kenshuis blijft een doorn in het oog van de fractie Franssen. Wat is de huidige stand van taken?

Wethouder Bormans: “Er is weliswaar nog niets te zien, maar reken maar dat we ons stinkende best doen om Seva­gram aan de belofte te houden om op korte termijn tot sloop te gaan. Bouw­vakanties zijn debet aan de nog ge­signaleerde passiviteit rond het ge­bouw,

maar ik heb goede hoop dat er op zeer korte termijn licht in de tun- , nel verschijnt.”

Sportclub Slenaken zit door de ho­ge jeugdleden aanwas met een acuut accommodatieprobleem. De club komt onder andere kleed­ruimte tekort waardoor jeugdspe­lers thans al thuis moeten omkle­den en douchen. Trekt de club tevergeefs aan de bel als ze uitbreiding van haar accommodatie vraag?

Wethouder Verhoeven: “In principe beoordelen we het uitbreidingsplan van Sportclub Slenaken vanuit de ka­ders die binnen het aangenomen ac­commodatiebeleid zijn vastgelegd. Bovendien leggen we de door de KNVB gehanteerde accommodatie­normen voor een vereniging van het kaliber Slenaken, daarnaast en ne­men vervolgens een weloverwogen besluit. Recentelijk heeft Sportclub Slenaken een alternatief plan inge­diend. Daar gaan we ons nog eens heel serieus over buigen en bekijken hoe we uit de gerezen verenigingsim­passe kunnen komen.”

Wat mag de gemeente verwachten van de toekomstige samenwerlding externe veiligheid in Zuid Limburg?

Burgemeester van den Tillaar’. “Je moet in dit verband denken aan het inwinnen van adviezen bij ter zake deskundigen als de veiligheid van de burgers in het geding ken komen. Diebij de drie daarvoor door de overheid aangewezen en gefaciliteerde cen­trumgemeenten Sittard-Geleen, Heerlen en Maastricht. Worden we dus bijvoorbeeld gevraagd voor het creëren van een opslagruimte voor gevaarlijke stoffen, winner we eerst advies in op dat platform,-alvorens tot vergunningverlening over to gaan.”